Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijziging reeds alleen terwille van de uniformiteit gewettigd zijn, ook zonder dat, dient zij te worden aangebracht omdat dan absolute onpartijdigheid, zoowel tegenover werkgever als werknemer gewaarborgd is. De arbiter in eerste instantie kan de zaak verkeerd inzien en dan moet er een beroep op een hooger college zijn toegelaten.

Artikel 24. Dit artikel moet als volgt luiden:

„De arbeider kan de overeenkomst met inachtneming van een termijn van vier maanden door opzegging doen beëindigen met dien verstande, dat de arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd tenzij de arbeider, die bij den werkgever krachtens een immigratie-contract in dienst is, vooraf aan den werkgever een evenredig deel van de immigratie-kosten voldoet, waarvan het bedrag telken jare door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur wordt vastgesteld".

TOELICHTING. De eisch, dat de overeenkomst alleen door opzegging kan eindigen, indien de arbeider vooraf het voorschot terugbetaalt, is dus komen te vervallen.

Artikel 25.

De woorden „het verleenen van huisvesting aan of" moeten worden weggelaten.

TOELICHTING Volgens de oorspronkelijke redactie, overgenomen uit de K. O., zou ieder, die huisvesting verleent, aan een contractarbeider strafbaar zijn. dus ook de man in de kampong, die hem gastvrij opneemt Wij meenen, dat deze strafbepaling niet meer gehandhaafd kan blijven,

Wel werd deze bepaling vooral toegepast, wanneer het bewijs, dat de contractarbeider bij een ander in dienst was, moeilijk bleek en zal het dus in den vervolge niet zoo gemakkelijk zijn om een werkgever, die koelies van een ander ronselt, voor den strafrechter te brengen, maar wij meenden niettemin dat ook de handhaving van die bepaling niet gerechtvaardigd was.

Intusschen dient er hier reeds thans op te worden gewezen, dat in de toekomst bij invoering van vrijen arbeid, zonder twijfel strengere bepalingen tegen het ronselen van arbeiders noodig zullen zijn.

Artikel 26—29.

Deze artikelen komen te vervallen en worden vervangen door de artikelen 26—30 (nieuw).

TOELICHTING, In het oorspronkelijk ontwerp waren de strafbepalingen zonder meer overgenomen uit de Koelie-ordonnantie. Nu de krachtens een reëngagementscontract werkende arbeiders slechts in enkele gevallen strafbaar zijn (men zie de nota), moest hierin een

Sluiten