Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

radicale wijziging worden gebracht. Bovendien werd gebroken met het systeem van het ontwerp (ook dat van de K. O.) betreffende de onderscheiding tusschen willekeurige en andere inbreuken op de arbeidsovereenkomst.

Artikel 26 (nieuw).

„De werkgever wordt voor overtreding der bepalingen van de artikelen 9, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 gestraft met een geldboete van ten hoogste f 100.—

TOELICHTING In dit nieuwe artikel 26 zijn de strafbepalingen tegen den werkgever opgenomen. Deze is dan strafbaar wegens de niet-nakoming van de verplichtingen hem bij deze ordonnantie opgelegd en dus ook bij niet-naleving van het werkcontract. De strafmaat is dezelfde als in het oorspronkelijk ontwerp en de K. O. Alleen wordt geen onderscheid meer gemaakt tusschen Inlanders en Europeanen.

Artikel 27 (nieuw).

„(1) Voorzoover de nu te noemen feiten niet als misdrijf zijn straibaar gesteld, worden verzet of bedreiging tegen de werkgevers of hun personeel gestraft met een geldboete van ten hoogste f 50.— (vijftig gulden) of met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste een maand, en beleedigingen tegen genoemde personen, rustverstoring, opruiing tot desertie of tot weigering om den verplichten arbeid te verrichten, vechterij, dronkenschap en dergelijke vergrijpen tegen de goede orde. benevens overtreding van het bepaalde bij de artikelen 20 en 21 gestraft met een geldboete van ten hoogste ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) of ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste twaalf dagen.

(2) Arbeiders, die reeds eenmaal wegens verzet of bedreiging tegen de werkgevers of hun personeel zijn veroordeeld worden bij herhaling van het feit gestraft met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste drie maanden,

TOELICHTING. Dit artikel stelt dus evenals artikel 27 (oud) ieder strafbaar, die zich schuldig maakt aan vergrijpen tegen de goede orde,

De woorden „weigering om den verplichten arbeid te verrichten" zijn uit artikel 27 (oud) weggelaten, daar deze handeling thans alleen strafbaar is wanneer zij door een arbeider, die volgens een immigratie contract in dienst is, wordt begaan. Daarom wordt dit feit overgebracht naar artikel 29 nieuw, dat alleen op immigranten slaat.

Bovendien zijn bij dit artikel strafbaar gesteld de overtredingen van de voorschriften van de artikelen 20 en 21, welke de verplichte hulp bij rampen van hooger hand of dreigend gevaar en de verplichte medische behandeling regelen.

Sluiten