Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 30 (nieuw) art, 28 oud.

Elke, bij deze ordonnantie strafbaar gestelde inbreuk op de arbeidsovereenkomst, door den arbeider gepleegd, wordt alleen vervolgd op aanklacht van den beheerder der onderneming, waartoe de arbeider behoort.

Indien de arbeider zich voor de eerste maal schuldig maakt aan het eerste in artikel 28 vermelde delict wordt de opgelegde straf niet ten uitvoer gelegd, indien de arbeider binnen den hem door den rechter toegestanen termijn naar de onderneming is teruggekeerd.

TOELICHTING, Dit artikel stemt dus in hoofdzaak overeen met artikel 28 (oud). De woorden .,bij deze ordonnantie strafbaar gestelde" zijn toegevoegd, omdat voor de gereëngageerden slechts enkele inbreuken op de arbeidsovereenkomst worden strafbaar gesteld.

Artikel 30, 31, 32, 33, 34.

Deze artikelen worden respectievelijk, 31, 32, 33, 34 en 35, omdat er een artikel is bijgevoegd.

Artikel 33 (nieuw), (artikel 32 oud).

De eerste alinea is gewijzigd en moet aldus luiden: „Partijen zijn op vordering van elk der partijen verplicht om zich in geval van eenig geschil te onderwerpen."

TOELICHTING. Deze wijziging diende om dit artikel in overeenstemming te brengen met artikel 9 10) (nieuw)

Artikel 36 (nieuw).

(1) De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, hetzij voor alle arbeidsovereenkomsten, hetzij voor nader door Hem aan te duiden arbeidsovereenkomsten van een bepaalde soort of strekking, den maximum duur dier overeenkomsten of den duur van den in artikel 24 bedoelden opzeggingstermijn te verkorten, hetzij voor de ondernemingen in het geheele gewest, hetzij voor die in een bepaald gebiedsdeel.

(2) De bepalingen dezer ordonnantie, houdende strafbedreiging tegen inbreuk op de arbeidsovereenkomsten van de zijde der arbeiders en tegen weigering om den verplichten arbeid te verrichten, alsmede die betreffende de terugbrenging met den sterken arm van arbeiders naar de onderneming treden, zoodra de omstandigheden zulks ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal toelaten, op een door Hem vast te stellen tijdstip buiten werking voor de ondernemingen in het geheele gewest, dan wel voor die in een bepaald gebiedsdeel, hetzij voor alle arbeidsovereenkomsten, hetzij voor nader door Hem aan te duiden arbeidsovereenkomsten van een bepaalde soort of strekking.

Sluiten