Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Den 15den Maart 1918 ontvingen de planters vereenigingen een schrijven van den Gouverneur ter Oostkust van Sumatra, waarbij de Regeeringsbeslissing ter harer kennis werd gebracht, „dat algeheele afschaffing der straf- en dwangbepalingen geen kwestie meer is waarover valt te redetwisten en dat het binnen weinige jaren daartoe komen moet en zal .

Deze beslissing der Regeering werd den Maart 1918 door den Directeur van

'lustitie die in dien tijd hier ter kuste vertoefde, in een bijeenkomst met de plantersbesturen en de Arbeidsinspectie nog eens toegelicht, terwijl den 3*™ Juli 1918 van den Gouverneur een schrijven werd ontvangen met afschriften van de aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal gerichte missive van den Directeur van Justitie van 4 Juni en van de daarbij behoorende nota van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie van 18 Me., waarin denkbeelden waren ontvouwd op welke wijze men tot de algeheele afschaffing der poenale

sanctje zou kunnen komen.

Uit de zeer positieve mededeeling van den Directeur van Justitie blijkt den planters dus dat de opvatting der Regeering is, dat ongeacht de gevolgen en wat er ook gebeuren moge de poenale sanctie binnen korten tijd moet en zal worden afgeschaft en zelfs wordt door 'den Directeur van Justitie en den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie reeds een termijn genoemd, waarbinnen die afschaffing zal moeten plaats vinden.

Wij vragen ons af: hebben zich intusschen omstandigheden voorgedaan waardoor thans een afschaffing der P. S. kan worden vastgesteld, waarvoor men in 1915 bij de vaststelling der nieuwe koelie-ordonnantie nog volstrekt den tijd niet gekomen achtte? Zijn misschien door de Regeering bijzondere maatregelen genomen of in uitzicht gesteld, waardoor thans de afschaffing der poenale sanctie binnen kort mogelijk is zonder de positie der cultuurondernemingen in gevaar te brengen? In geenen deele.

En nu moge het wel zeer eenvoudig zijn om te decreteeren dat de p.s. binnen korten tijd moet en zal worden afgeschaft, de Regeering zal zich dan echter rekenschap hebben te geven van de gevolgen, die daaruit voor de kultures zullen voortvloeien en van de groote verantwoordelijkheid, die zij draagt voor den blijvenden bloei van een Gewest als de Oostkust van Sumatra en voor de verdere ontwikkeling van dit en andere Gewesten.

Want niet alleen de bestaande ondernemingen worden bij een overhaaste afschaffing der poenale sanctie bedreigd, ook de verdere ontwikkeling van de cultures wordt daardoor ernstig belemmerd.

Reeds hebben zich verschillende gevallen voorgedaan waarin het kapitaal zich ongeneigd betoonde om zich verder in de cultures in de buftenbezittingen te interesseeren, in verband met de onzekerheid betreffende de arbeidsvoorziening.

Zou die onzekerheid plaats maken voor de zekerheid, dat een behoorlijke arbeidsvoorziening niet meer mogelijk is, dan valt aan verder in ontwikkeling brengen der buitenbezittingen niet meer te denken. Waar tot nu toe een snelle vooruitgang viel waar te nemen,

Sluiten