Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal dan stilstand komen, welke gelijk staat met achteruitgang. De meest waardevolle gronden zullen onbenut blijven liggen.

En die stilstand zal met zich mede brengen, dat duizenden van Javanen, die anders in de cultures een behoorlijk bestaan zouden hebben gevonden, daarvan verstoken blijven.

Zoolang de ontwikkeling en de instandhouding der Buitenbezittingen moet plaats vinden met van elders aangevoerde werkkrachten, zullen er bijzondere bepalingen noodig zijn, om de arbeiders tot het nakomen hunner verplichtingen te nopen.

Eerst indien voor de arbeiders geen bijzondere prikkel van noode is om hen tot nakoming dier verplichtingen te brengen, dus zoodra zich een arbeidsmarkt in dit gewest heeft gevormd, zullen die bijzondere bepalingen kunnen worden gemist.

Er'zal een geleidelijke overgang moeten plaats vinden. Van elke in de arbeidsregeling te brengen wijziging zal nauwkeurig moeten worden nagegaan of deze mogelijk is zonder de instandhouding en ontwikkeling van de cultures in gevaar te brengen.

Dit wil niet zeggen, dat wij het niet onze plicht achten om alle mogelijke medewerking te verleenen om te komen tot zoodanige toestanden, dat de p. s. kan worden gemist dat wij niet met ernst er naar zullen streven om zoo spoedig mogelijk tot het einddoel, geheel vrijen arbeid, te geraken, in tegendeel, onze voorstellen, hieronder ontvouwd, mogen een bewijs zijn, dat wij reeds dadelijk een overgang wenschen te scheppen, die op den duur tot vrijen arbeid zal kunnen leiden.

Maar dan vertrouwen wij ook, dat de Regeering het zich tot een plicht zal rekenen om ook van Haar kant er voor zorg te dragen dat die overgang met zoo min mogelijk schokken gepaard gaat, dat zij zich mede verantwoordelijk voelen en toonen zal voor den blijvenden bloei en ontwikkeling van dit gewest.

Alvorens thans te komen tot een zelfstandig voorstel willen wij behandelen de voorstellen van den Directeur van Justitie en van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie, waarover ons advies is gevraagd.

Voorstellen van den Directeur van Justitie en van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie.

De kolonisatie wordt door den Directeur van Justitie op zijde geschoven. De koloniesatie kan hoogstens een van de middelen zijn om te komen tot voldoende arbeidszekerheid. Verreweg het beste en in ieder geval het eenvoudigste zou zijn om de poenale sanctie binnen een zekeren termijn (zeven jaren) af te schaffen en het aan de planters zeiven over te laten om te bedenken welke maatregelen van overgang noodig zijn, waarbij dan de Regeering haar onbekrompen hulp zou moeten beloven. In ieder geval zal om politieke redenen de afschaffing niet langer kunnen worden uitgesteld, al kan de Directeur van Justitie met wiskundig zeker aantoonen, dat die afschaffing dan mogelijheid is. Hoofdzaak is, dat de planters inzien dat het ernst is en beginnen met het treffen van voorbereidende maatregelen, waarvoor de Directeur van Justitie naar de nota van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie verwijst. De Directeur van Justitie komt dan tot de volgende voorstellen:

1. Over 4 jaar afschaffing van de p. s. op de reengagementscontracten.

2. Over 2 jaar verkorting der reengagementscontracten tot 1 jaar.

3. Over 4 jaar verkorting der immigratiecontracten tot ten hoogste 2 jaar.

Over deze voorstellen moet de meening van de planters worden gevraagd en zij moeten aan de planters worden voorgelegd als datgene wat de Regeering noodig acht en waaraan zij, behoudens wijzigingen van ondergeschikt belang zal vasthouden.

Sluiten