Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Directeur van Justitie twijfelt er dan niet aan of de planters zullen dadelijk overgaan tot overgangsmaatregelen, hetzij door dadelijk te beginnen met vrije koelies te werken hetz., StTSelLwoningen bij te bouwen en wat verder noodig zal z„n om tot arbeiders nederzettingen in het gewest te komen.

Ook de Chef van den dienst der Arbeidsinspectie acht maatregelen noodig om de olanters uit hun dommel wakker te schudden en te maken, dat zij alle krachten inspannen om arbeidersnederzettingen, bestaande uit vrije arbeiders, te stichten. De kolonisatie zal m de naaste toekomst van zulk een omvang zijn, dat andere nederzettingen van vrije arbeiders gemist kunnen worden. Door een Regeerings daad moet den planters duidelijk worden gemaakt, dat zij daartoe zoo spoedig mogelijk moeten overgaan, bij afschaffing vandep.s. bijvoorbeeld op de reengagements contracten, zullen voorschotten en premies moeten verminderen en zal naast het toezeggen van hooger loon voor een goede behandeling worden gezorgd De werkgever zal een andere houding tegenover de arbeiders gaan aannemen en heeft daartoe gedurende het immigratie contract voldoende gelegenheid. Deze laatsten zouden reeds spoedig tot 2 jaar kunnen worden verkort. De vraag of voor de overeenkomsten zonder p s bijzondere voorschriften moeten worden uitgevaardigd, voorzoover Staatsblad 1911 No 540 niet voldoende moet worden geacht, zal later besproken kunnen worden. De Banioewangi regeling beveelt de Heer Van Lier daarvoor aan. Door den overgang van contract arbeid tot vrijen arbeid zullen door de werkgever de koeliewoningen worden uitgebreid en de hongs, immers men zal 1 koeliecontractant slechts met 2 vrije arbeiders kunnen vervangen De Chef van den dienst der Arbeidsinspectie komt dan ongeveer tot dezelfde voorstellen als de Directeur van Justitie, maar werkt deze nog nader uit door te bepalen, dat wat vreemde Oosterlingen aangaat de straf- en dwangbepalingen eerst na 6 jaar zullen worden ingetrokken en dat na 7 jaar de p. s. op alle immigratie contracten zal verdwijnen.

Deze voorstellen komen dus in het kort hierop neer, dat door het vaststellen van die verschillende tijdstippen, waarop de contractduur zal worden verkort en de p. s. voor een aantal contractanten zal verdwijnen, de planters als het ware gedwongen zullen worden om zich daarop voor te bereiden, door tweemaal zooveel arbeiders in dienst te nemen, tweemaal zooveel pondoks te bouwen enz. en de loonen te verhoogen.

Critiek op de voorstellen van den Directeur van Justitie en den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie.

Onze bezwaren tegen die voorstellen zijn de volgende:

(1) De gedachte overgangsmaatregelen: verdubbeling van het werkvolk en van alles wat daarmede samenhangt zijn niet voor verwezenlijking vatbaar. Het hieronder volgende rekensommetje moge dit duidelijk maken.

De vrije werkman zal ten minste zooveel moeten ontvangen als de contractant, üe kosten van een tabaksonderneming bedragen per jaar ongeveer f360.000-. Van dit bedrag moeten ongeveer f 270.000.— worden besteed, aan loonen, woningen, medische behandeling van den werkman. Heeft men tweemaal zooveel werklieden noodig, dan zou dit bedrag moeten worden verdubbeld en dus op f540.000.- gebracht moeten worden.

Neemt men aan, dat een pond tabak thans in Amsterdam f 1.- kost, dan zouden de kosten dan ongeveer f 1.60 per pond bedragen. Maar een oogenblik van nadenken is voldoende om tot de overtuiging te komen, dat ook andere uitgaven veel hooger zullen worden, men zal veel meer materialen, veel meer Europeesch en Inlandsch toezicht noodig hebben, de groote vraag daarnaar, die dan zal ontstaan, zal die kosten nog doen stijgen.

De te hooge kosten.

Sluiten