Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen overgang.

Ongelijkheid ran rechts toestand.

Wanneer men nu nagaat, dat de gemiddelde opbrengst van de Sumatra tabak over de laatste jaren wisselt tusschen f 0.90 en f 1.30 dan is het duidelijk dat reeds uit financieele overwegingen verwezenlijking van de denkbeelden van den Directeur van Justitie en den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie niet mogelijk is.

(2) . Wij missen bij die voorstellen dan ook eiken overgang. Over 4 jaar zullen bijvoorbeeld de reengagementscontracten niet meer door de p.s. worden bekrachtigd. Met één slag zal voor alle, onder een reengamentscontract werkende, arbeiders de p.s. worden afgeschaft, zonder dat men zich in eenig opzicht rekenschap heeft kunnen geven, zonder dat men aan de praktijk heeft kunnen toetsen of die afschaffing mogelijk is en zonder dat ook uit de praktijk is gebleken, welke maatregelen ter vervanging van de p. s. noodig zijn geworden, zonder dat werkgever, noch werkman, zich aan de- gedachte van vrijen arbeid hebben kunnen wennen of zich daaraan hebben kunnen aanpassen.

(3) . Een toestand, waarbij een deel der arbeiders zonder p.s. zou werken en een ander deel onder p.s. is niet wel denkbaar en allerminst in het belang der ondernemingen. Voelt de arbeider — en daarvan zijn wij overtuigd, — bij het huidige systeem de oplegging van straf, wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, niet als een onbillijkheid, dat zal anders worden wanneer hij ziet dat zijn medearbeiders voor die zelfde ondernemingen niet worden en ook niet kunnen worden gestraft.

(4) . Het noemen van termijnen is uiterst gevaarlijk. De voorstellers achten dit noodig om den planters te doen zien, dat het der Regeering ernst is en om te voorkomen, dat.de zaak op de lange baan wordt geschoven. Uit het hieronder volgende moge blijken, dat dit allerminst de bedoeling is, maar dan is ook het noemen van data overbodig geworden. Het is zeer wel mogelijk, dat een korter tijdbestek mag worden aangenomen, misschien is een langer tijdperk noodig, aan voorspellingen daaromtrent kunnen en willen wij ons niet wagen. Een tijdstip te noemen blijft gevaarlijk omdat men daarop bezwaarlijk meer zal kunnen terugkomen en de Regeering toch — aan die overtuiging wenschen wij vast te houden — de p.s. niet zal afschaffen, zoolang dit niet mogelijk is.

Bovendien bevindt de tabakscultuur zich, wat betreft den termijn, waarbinnen de poenale sanctie kan worden afgeschaft, nog in een speciale positie omdat de tabaksondernemingen vermoedelijk genoodzaakt zullen zijn om de Chineesche veldkoelies, bij afschaffing van p.s. te vervangen door Javaansche veldkoelies, welke richting ook de Chef van den dienst der Arbeidsinspectie, al is het dan om andere redenen, uitwil, en wel uit hoofde van de volgende overwegingen:

Het gevaar bestaat, dat de aanvoer van een voldoend aantal vrije Chineezen, zonder eenig voorschot of verbintenis, in de toekomst niet mogelijk zal zijn en dat de vrije Chinees zich bij voorkeur zal wijden aan grof werk b.v. het maken van drainages, het aanleggen van dijken, boschkappen enz., doch als vrij man niet te vinden zal zijn voor de fijnere werkzaamheden als de verzorging van de bibet en den aanplant en het plukken en sorteeren.

Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de politiek van het opkomende China het op den duur bezwaarlijk zal maken om met Chineesche arbeiders te werken.

Blijkt die vrees gewettigd en zou men dus de Chineesche veldkoelies door Javanen moeten vervangen, dan zal zonder veel schade voor de tabakscultuur, deze vervanging geleidelijk kunnen en moeten geschieden.

Zonder al te groote schokken zal het mogelijk zijn om elk jaar 50 Javanen voor veldkoelies op te leiden en als men dan aanneemt, dat in de toekomst een vrije Javaansche arbeider niet meer zal kunnen planten dan 12.000 boomen, zullen er gemiddeld per onderneming 600 Javaansche veldkoelies noodig zijn.

Sluiten