Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien is uit de praktijk gebleken, dat een Javaan, zoo van Java gekomen, minstens 1 jaar noodig heeft om de geschiktheid voor leerling-planter te verkrijgen en daarna 3 jaren noodig heeft om een goed planter te worden.

Uit het bovenstaande volgt dus, dat voor de vervanging van Chineesche veldkoelies door Javanen een langere periode noodig is en dat dus, blijkt dit noodzakelijk, en wil de tabakscultuur niet te groote nadeelen ondervinden, de afschaffing van de poenale sanctie ook langzaam en geleidelijk dit proces zal moeten volgen.

(5) . De door den Chef der Arbeidsinspectie voorgestelde regelingen, namelijk die van Staatsblad 1911 en de Banjoewangi regeling, zijn weinig afdoende.

Ter vervanging van Staatsblad 1911 N° 540 is een ontwerp vrije arbeidsordonnantie in bewerking, waarover wij ons advies reeds bij den Gouverneur van dit Gewest hebben aangeboden en waarin wij meenen, afdoende te hebben aangetoond, dat de planters aan die regeling niets hebben. Invoering van een dergelijke regeling zou allernoodlottigst zijn, vooral in verband met de bepaling omtrent de terugzending naar Java welke tengevolge zou hebben, dat een van de prikkefs (een civielrechtelijke maatregel in stede van poenale sanctie) om het contract af te werken zou verdwijnen.

De middelen, die de Banjoewangi-regeling aan de hand doet, schijnen slechts van betrekkelijke waarde.

Het staangeld, dat bij ongeoorloofd verbreken van het contract niet wordt uitbetaald, zal althans indien men niet meer dan een vierde van de loonen der koelies mag inhouden, bezwaarlijk kunnen worden geind.

Het strafbedrag, dat de werkman bij het onrechtmatig verbreken van het contract verschuldigd is, zal niet op hem verhaald kunnen worden en alleen terugkomen wanneer dit door een tweeden werkgever, die den werkman in dienst neemt, wordt betaald, waardoor niettemin toch de arbeidsprestatie van dien werkman voor den eersten werkgever verloren is.

Het voorschrift, dat de werkman, die voor langer dan 5 dagen de onderneming verlaat, hiervan kennis moet geven aan den Controleur en dat hij strafbaar is indien hij niet op den door hem aangegeven datum op de onderneming is teruggekeerd, veronderstelt een gang van zaken op de ondernemingen, waarbij men zich bezwaarlijk kan neerleggen.

Geen van beide ordonnanties bevredigen het rechtsgevoel noch zijn in staat om iets te geven ter vervanging van de p. s.

(6) . Het standpunt van den Directeur van Justitie, dat het verreweg het beste zou zijn om aan de planters zelve over te laten hoe zij zich moeten redden is — wij erkennen het gaarne — verreweg het eenvoudigst, maar wij hebben genoeg vertrouwen in de Regeering, dat zij het zich tot een plicht zal achten om met de planters te overwegen, wat in zake de arbeidsvoorziening moet worden gedaan.

In verband hiermede willen wij nog eens de aandacht vestigen op onze naburen, waar het gouvernement een heel ander standpunt heeft ingenomen en al het mogelijke heeft gedaan om aan de planters een voldoend aantal arbeiders te verzekeren.

Wij doelen hiermede op de in de Straits bestaande Indian Immigration Fund, een door de wet geschapen instelling, waarvan de inkomsten worden gevormd door de contributies van alle met tamils werkende, hetzij particulieren, maatschappijen of Gouverment, naar mate van het aantal koelies bij ieder in dienst, waardoor mogelijk wordt gemaakt, dat ieder op goedkoope wijze werkvolk kan laten uitkomen en geen persoonlijke risico loopt bij desertie.

Bovendien draagt het Gouvernement voor een groot bedrag in het fund bij door het verleenen van subsidiën aan stoomvaaartlijnen, zoodat de pasage zeer goedkoop wordt en steunt

De vrije Arbeidsordonnantie.

De Banjoewangi regeling.

Gouvernements hulp.

Sluiten