Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ligt dan in onze bedoeling om dezen opzeggingstermijn gelijdelijk te verkorten, zoodat men tenslotte de vrije arbeid reeds zeer dicht genaderd is, van de p.s. noch slechts sporadisch gebruik zal worden gemaakt, en de overgang tot vrijen arbeid niet zoo groot zal blijken te zijn. Beide partijen, zoowel werkgever als arbeider, zullen zich aan dien toestand hebben gewend en aangepast en dan zal het wellicht mogelijk zijn om de p. s. bepalingen te doen vervangen, door een regeling op de civielrechtelijke basis, die eenerzijds den werkman beschermt, anderzijds afdoende waarborgen voor arbeidszekerheid biedt.

Bij wijze van overgang hebben wij den opzeggingstermijn op 4 maanden gesteld, omdat de werkgever gelegenheid moet hebben om elders (in Java of China)' plaatsvervangers te zoeken, dan gewaarborgd is, dat de werkman niet lichtvaardig tot ontslagname overgaat, en om het ronselen der werlieden te voorkomen.

Bovendien is het een dringende eisch voor de cultures, dat zij althans gedurende eenige tijd van de werkkrachten der zelfde arbeiders is verzekerd. Want ook al heeft men gelegenheid van elders werklieden te laten komen, aan hen ontbreekt nog alle oefening. Aan dergelijke invallers heeft de onderneming niet veel. Dit geldt vooral voor tabakscultuur en soortgelijke cultures, waar de werkzaamheden in elkaar grijpen.

Bij de tabakscultuur moet men te allen tijde over de noodige en ook over onderlegde werkkrachten kunnen beschikken.

Deze cultuur toch stelt op het gebied van op tijd werken veel hoogere eischen dan welke cultuur ook.

In verband met den plaatselijken regenval is men verplicht gedurende een bepaalde periode van het jaar te planten. Plant men vroeger of later dan loopt men gevaar door een ongunstige weergesteldheid den aanplant te zien mislukken. Het spreekt dus van zelf, dat men met het plantklaar maken der velden, het aanleggen van zaadbedden enz. enz., eveneens aan bepaalde data gebonden is en men maar niet kan voorwerken of zaaien, wanneer er toevallig lieden voor beschikbaar zijn.

Ook gedurende den tijd, dat de aanplant te velde staat, is eeh eerste vereischte voor het welslagen van den oogst, dat men steeds over voldoende lieden beschikt om dezen te verzorgen.

Een tabaks aanplant, die men b.v. 2 weken onverzorgd heeft laten staan, terwijl gedurende dien tijd aan schadelijke insecten de gelegenheid wordt gegeven om zich ongestoord te vermenig-vuldigen, kan men veilig afschrijven.

Nog meer treedt de urgentie van arbeidszekerheid op den voorgrond in den z. g. pluktijd, wanneer de te velde staande tabak rijp is. Heeft men dan niet steeds de volle beschikking over een voldoend aantal handen om dagelijks de rijp geworden bladeren te oogsten, dan is een debacle onafwendbaar.

De marktwaaarde der tabak toch hangt voor een voornaam deel af van den graad van rijpheid, waarop de bladeren geoogst worden. Tabak, die men 3 a 4 dagen te laat, dus overrijp plukt, is beslist minderwaardig en levert een product, dat nauwelijks den kostprijs waard is.

Wij zouden deze voorbeelden nog met tal van andere uit de praktijk kunnen vermeerderen, doch meenen met het bovenstaande voldoende aangetoond te hebben, dat algeheele arbeidszekerheid een levensvoorwaarde voor de tabakscultuur is en dat daarom de opzeggingstermijn wat ruim moet worden genomen, ook al omdat de pas van Java of China aangekomen arbeiders eerst nog behoorlijk moeten worden ingewerkt, willen zij voor de ondernemingen als werkkracht beteekenis hebben.

Bij immigratie contracten zal de werkman een evenredig deel van de engagementskosten moeten terug betalen. Zooals bekend, kost het engageeren van arbeiders op Java en China

Sluiten