Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herhaaldelijk is er van de zijde der planters op aangedrongen om dergelijke dwingende voorschriften in het belang der hygiëne in het leven te roepen, echter zonder resultaat. Deze voorschriften zullen echter noodig zijn, als de p.s. gaat verdwijnen. Gaat men hiertoe niet over, dan zal de goede reputatie van Deli op hygiënisch gebied verloren zijn.

(5) . Het is verplichtend gesteld, dat de werkgever, indien de arbeider zulks verlangt, een deel van het loon in voedingsmiddelen betaalt, te verstrekken tegen kostprijs op de onderneming en wat de rijst betreft voor ten hoogste f 10.— per zak van 100 K.G.

Wat tot nu toe gebruik was, is thans dus verplichtend gesteld. Hierbij mag er in het bijzonder nog wel eens op gewezen worden, dat planters ter Oostkust van Sumatra steeds de rijst tegen f 10.— per zak ter beschikking van de arbeiders hebben gesteld, ook al zijn de prijzen thans opgeloopen tot f30— per zak. Als dus iemand geen nadeel van het uitvoerverbod van rijst uit Rangoon heeft gehad, dan zijn het wel de arbeiders ter Oostkust van Sumatra.

(6) . Tenslotte is een arbitrage commissie in het leven geroepen, waaraan alle geschillen van civiel-rechtelijken aard moeten worden onderworpen. Ook daardoor wordt in een dringende behoefte voorzien. Was tot nu toe de eenig mogelijke methode om bij geschillen bijvoorbeeld over den uitleg van contract of ordonnantie den strafrechter te hulp te roepen, wat misschien wel ten gevolge had, dat de werkgever werd gestraft, zonder dat echter de werkman werd schadeloos gesteld, in het vervolg zullen die geschillen aan het oordeal van den arbiter kunnen worden onderworpen.

Wat hopen wij met dit overgangstijdperk te bereiken.

(1) . Zooals wij reeds boven schreven zal door het losser worden van den band tusschen werkgever en werknemer worden bereikt, dat beiden zich op den duur aan de idee „vrije arbeid" gewennen en zich daarna leeren gedragen.

(2) . Men zal practische ervaringen opdoen welke maatregelen noodig zijn om op den duur ook bij vrijen arbeid een arbeidszekerheid te waarborgen. Misschien zal al zeer spoedig blijken, dat bepalingen ter voorkoming van het ronselen noodig zijn, dat het bijvoorbéeld den werkgever moet verboden worden om een arbeider die zijn contract niet heeft afgewerkt in dienst te nemen of andere dergelijke bepalingen en wij vertrouwen dan ook, dat de Regeering, indien dan dergelijke voorstellen van de zijde der planters worden gedaan, daaraan een willig oor zal leenen.

(3) . De planters zullen in dien tijd gelegenheid hebben om hun kolonisatie proeven te voltooien en om de emigratie van Java te verbeteren en te versterken.

Over de kolonisatie wordt vaak verschillend geoordeeld. De eene beheerder is tevreden met de verkregen resultaten, de ander klaagt over verloop der kolonisten.

Het doel, dat de planters met de kolonisatie hebben, wordt vaak misyerstaan. Dit doel is om de arbeiders door het bezit van huis en tuin aan de ondernemingen te binden, evenals in Europa fabrieken zorgen voor woningen met tuintjes voor haar arbeiders. Nimmer is de bedoeling geweest om dien grond te beschouwen als een erfelijk bezit, dat op de nakomelingen overgaat, ook al bieden die hun werkkrachten niet aan de onderneming aan. lnplaats van de poenale sanctie wordt dus gesteld dit; het verlies van den grond en van het huisje. Zal over het algemeen door gehuwde Javanen meer prijs worden gesteld op eigen huis en erf, voor den ongehuwden Javaan is de keuze niet moeilijk. Het gezellige leven in de pondok zal hij niet gaarne willen verruilen voor de groote eenzaamhetd van een eigen woning.

Kolonisatie.

Sluiten