Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emigratie.

Dit is echter wel zeker, de kolonisatie als hier bedoeld zal een deel der Javanen aan de onderneming hechten.

Willen de kolonisatieproeven echter met kracht voortgang vinden, dan moeten de planters de overtuiging hebben, dat de p. s. zoolang zal worden gehandhaafd totdat die kolonisatie tot zoodanige ontwikkeling is gekomen, dat zij van eenige beteekenis voor de onderneming is met het oog op de arbeidszekerheid. Daaromtrent moeten zij, bij het opmaken van hun plannen, eenige zekerheid hebben.

Wij meenen, dat dit, wanneer de p.s. overeenkomstig onze voorstellen zoozeer wordt verzacht, niet tot de onmogelijkheden behoort.

Daarnaast ligt het op den weg van de Nederlandsch-Indische Regeering om landbouwkolonisaties in het leven te roepen door beschikbaarstellen van sawahs voor de Javanen, die wenschen te emigreeren.

Wij behoeven er hier niet aan te herinneren hoe reeds in 1902 door de Regeering met het Planters Comité onderhandelingen werden aangeknoopt, betreffende de emigratie van Javanen naar dit gewest, met het tweeledig doel om de overbevolkte deelen van Java te ontlasten en in de tweede plaats om arbeidskrachten te brengen in dit Gewest. Dit denkbeeld ware weder door de Regeering op te vatten en hier in praktijk te brengen. Bovendien zou men dan het voordeel hebben, dat ook in dit gewest op eenigszins belangrijke schaal rijst werd aangeplant.

Wel zal een dergelijke landbouwers-kolonisatie slechts op den duur ook aan de ondernemingen ten goede komen en daarom ligt het ook niet op haar weg om deze kolonisatie ter hand te nemen, maar indien door de Regeering, die evenmin in dit opzicht voor dit gewest al die jaren iets heeft gedaan, de zaak krachtig werd aangepakt, dan zouden zeker in de toekomst de resultaten merkbaar zijn.

Een krachtige ontwikkeling van de emigratie van Java is met het oog op de arbeidszekerheid van groot belang. De beide plantersvereenigingen hebben door de oprichting van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor getoond, dat zij alles willen doen wat in dat opzicht van hen verlangd kan worden.

Op den duur moet het streven er echter op gericht zijn om te komen tot een geheel vrije emigratie, de emigratie moet worden een natuurlijke stroom van Java naar de Buitenbezittingen. Een bezwaar blijft echter de betrekkelijk nog groote afstand tusschen beide gewesten.

In het bijzonder geeft de Deli Planters Vereeniging zich moeite voor de zoog: laukehwerving.

Het hieronder volgende staatje moge een bewijs zijn hoe deze emigratie zich in de laatste jaren gestadig heeft ontwikkeld en het zal niet zoo lang meer duren of de jaarlijksche aanvulling der gevestigde tabaksondernemingen kan geschieden langs den weg van deze emigratie.

Het systeem der emigratie is zeer eenvoudig. Hebben arbeiders hun contract uitgediend en wenschen zij naar Java te worden teruggezonden, dan krijgen zij al dan niet een introductiebrief mede, naar mate zij al dan niet op de onderneming mogen terugkeeren. De kantoren der vereeniging helpen hen om terug te keeren naar de dessa. Willen zij op een gegeven moment weder naar Deli terug dan melden zij zich weder bij onze kantoren aan of vragen reisgeld hetzij alleen voor hen zelf betzij ook voor eenige of meerdere familie leden.

Dit systeem heeft zoowel voor den arbeider als voor den werkgever groote voordeden.

De laukeh (old hand) ontvangt geenerlei premie meer voor het aanbrengen van sinkehs. Hij zal dus alleen lieden medebrengen, die dit zelve gaarne wenschen.

Sluiten