Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nieuweling gaat naar de onderneming, die hij daarvoor uitkiest, waar hij bij voorbeeld familieleden heeft wonen, zal zich daar dus prettig voelen.

De laukehs zoowel als sinkehs zijn vrij om bij aankomst in Deli contracten aan te gaan van drie, twee en een jaar. Ziedaar hoe reeds de D. P. V. geheel uit eigen beweging den contractsduur heeft verkort. Verreweg de meeste contracten worden aangegaan voor 2 jaar.

De laukehs en sinkehs mogen hun familieleden medenemen. Niet alleen de kinderen gaan mede, maar ook de oude vader en moeder. Ook op deze wijze hoopt men te bereiken, dat de arbeider op de onderneming wonende te midden van zijn naaste verwanten, zich aan de onderneming zal hechten.

Bovendien begint langzamerhand een succes te worden het brieven schrijven op de onderneming, waardoor de band met Java blijft bestaan. Reeds verschillende nieuwelingen zijn op brieven van kennissen of verwanten in Deli uitgekomen, zoodat wij reeds zeer dicht tot een absoluut natuurlijke emigratie (d. w. z zonder tusschenkomst van eenig persoon) zijn genaderd. De verdere ontwikkeling van deze emigratie, zij zal er zeker toe leiden om den overgang van contractarbeid naar vrijen arbeid te vergemakkelijken.

Welke regeling moet na afschaffing der Poenale Sanctie worden ingevoerd.

Zooals reeds uit het voorafgaande is gebleken is onze overtuiging, dat vooral uit de praktijk zal moeten blijken welke regelingen na afschaffing der poenale sanctie noodig zullen zijn. Reeds thans een regeling te willen vaststellen ter vervanging van de p. s. in de toekomst komt ons voor praematuur te zijn. Juist na de invoering van den opzeggingstermijn zal blijken welke maatregelen noodig zijn als de band tusschen werkgever en werknemer zooveel losser is geworden. De werkgevers zullen er dan steeds meer toe komen om zich niet tot den strafrechter te wenden, maar om civielrechtelijke middelen toe te passen, zooals daar zijn het intrekken van premiën of gunsten, het geven van extra belooningen aan werklieden, die tot tevredenheid werkzaam zijn, het laten werken in hooger betaalden arbeid (de werkzaamheden van den veldkoelie), het toekennen van berispingen, het overplaatsen naar andere ondernemingen enz.

Men zoude geheel een stelsel van civielrechtelijke middelen kunnen opbouwen, maar dan blijft altijd deze moeilijkheid, dat de arbeider, past men een dezer straffen toe, eenvoudig den dienst zal verlaten, waardoor men zijn werkkracht kwijt is, zonder dat men de geleden schade op eenigerlei wijze kan verhalen. Zou men dus zoover kunnen komen, dat men de eene helft van de poenale sanctie, de straf op weigering om den verplichten arbeid te verrichten en om zich overeenkomstig het contract te gedragen, zou kunnen missen, dan blijft de mogelijkheid bestaan om de andere helft van de poenale sanctie, de straf op desertie, te vervangen.

Door Mr. Schneider is in opdracht der beide plantersvereenigingen daartoe een poging gedaan door iederen anderen werkgever te verbieden aan den gedeserteerden arbeider huisvesting te verleenen of hem in dienst te nemen, tenzij hij vooraf een volledige schadeloosstelling aan het Algemeen Delisch Arbeids Bureau betaalt, terwijl dit Bureau reeds dadelijk begint met den eersten werkgever schadeloos te stellen.

Met deze beginselen kunnen wij ons in hoofdzaak wel vereenigen, mits men dat ontwerp slechts beschouwd als een studie voor de toekomst, gebaseerd slechts op theoretische bespiegelingen, waarover nog nader overleg moet worden gepleegd.

Zal nu deze regeling, wat wij willen noemen de tweede helft van de poenale sanctie kunnen vervangen?

Sluiten