Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzoover wij op die berichten mogen afgaan, kunnen wij met groote voldoening constateeren, dat de opvattingen van de meerderheid dier Commissie, in hoofdzaak, met onze beschouwing paralel loopen.

De Commissie dringt aan op een krachtige bevordering van Javanen-kolonisatie om te komen tot sedentaire bevolking en op verbetering der emigratie. Wij doen hetzelfde en hebben laten zien, hoe de Deli Planters Vereeniging reeds jaren met verbetering der emigratie bezig is, en hoe hare pogingen ter zake (men zie het instituut „de vrije emigratie van Java" alleszins geslaagd mogen heeten.

Evenals wij, is de Commissie van meening, dat het algemeen, belang speciale waarborgen eischt voor een onverstoorde orde gedurende den tijd, dat de Javanen-kolonisten nog niet de groote meerderheid vormen. Die orde kan onmogelijk worden gehandhaafd als iedere koelie het recht heeft elk oogenblik het werk neer te leggen, misschien alleen om een gril. Daarom zijn, tot handhaving van die orde, voorloopig nog publiekrechtelijke maatregelen noodig. Het moet dus verboden zijn om den arbeid zonder vergunning van de Arbeidsinspectie neer te leggen. De gevallen, waarin de Arbeidsinspectie slechts vergunning tot het nederleggen van arbeid zal verleenen, zijn dezelfde ais door ons in het ontwerp opgenomen.

Slechts in ée'n opzicht gaat de Commissie verder dan wij, dat namelijk de Arbeidsinspectie staking van den arbeid kan toestaan als de werkman den werkgever schadeloos stelt voor de ten behoeve van den werkman gedane uitgaven. Wel hebben wij de mogelijkheid daartoe opengelaten, maar wij hebben daarbij een opzeggingstermijn van 4 maanden geëischt om de in onze nota ontvouwde redenen waarnaar wij kortheidshalve verwijzen. Vooral zal die opzeggingstermijn bij reengagementscontracten van belang zijn, daar anders de werkman daarbij steeds het werk zou kunnen neerleggen, zonder eenige reden, omdat bij reengagementscontracten geen of weinig kosten zijn gemaakt.

Ook wij wezen de Arbeidsinspectie aan als scheidsrechter in arbeidsgeschillen, echter met beroep op een raad van appel.

Tenslotte, ook wij legden onze denkbeelden neer in een nieuwe arbeidsregeling, welke de koelie-ordonnantie al dadelijk zal moeten vervangen.

Sluiten