Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordonnantie op de arbeidsovereenkomst tusschen werkgevers in de Couvernementen 0. K. v. Sumatra en Atjeh en Onderhorigheden met arbeiders, niet behoorende tot de inheemsche bevolking.

Artikel 1.

(1). Ondernemingen van handel, landbouw of nijverheid, zoomede het Departement van Openbare werken, Locale Raden, Maatschappijen tot aanleg en exploitatie van Spooren Tramwegen en Mijnbouw Maatschappijen ter Oostkust van Sumatra en het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden kunnen arbeidsovereenkomsten aangaan met arbeiders, niet behoorende tot de inheemsche" bevolking op den voet van en met de gevolgen omschreven in deze ordonnantie.

Artikel 2.

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de eene partij, de arbeider, zich verbindt, in dienst van de andere partij, den werkgever, tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te verichten.

ARTtKEL 3.

Deze ordonnantie is niet van toepassing op aanneming van werk, hetwelk de overeenkomst is, waarbij de eene partij, de aannemer, zich verbindt, voor de andere partij, den aanbesteder, tegen een bepaalden prijs een bepaald werk tot stand te brengen en evenmin op de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, welke wordt geregeerd door aan dezelve eigene bepalingen en bedongen voorwaarden en bij gebreke van deze door het gebruik.

Draagt de overeenkomst van aanneming het kenmerk eener arbeidsovereenkomst, dan zijn de bepalingen van deze ordonnantie wel van toepassing.

Artikel 4.

(1). Voor de toepassing dezer ordonnantie wordt verstaan onder:

a. Werkgever: de in Nederlandsen-Indië gevestigde natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1, of indien deze niet in Nederlandsch-Indië gevestigd is, diens aldaar bij authentieke akte aangestelde vertegenwoordiger. Waar in deze ordonnantie de term „onderneming" wordt gebezigd, omvat deze mede Departement van Openbare Werken, Locale Raden en Maatschappijen tot aanleg en exploitatie van Spoor- en Tramwegen en Mijnbouw Maatschappijen, als bedoeld in artikel 1.

b. Beheerder: de persoon, die belast is met de rechtstreeksche leiding van de onderneming in haar geheelen omvang of van een op zich zelf staand gedeelte daarvan.

Sluiten