Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6) . Bij weigering der bekrachtiging verliest de arbeidsovereenkomst haar rechtsgeldigheid van af den dag der weigering.

(7) . Van de totstandkoming of van de bekrachtiging van elke arbeidsovereenkomst wordt door den betrokken ambtenaar aan den voet van elk exemplaar der akte melding gemaakt en aanteekemng gehouden in een register, waarvan het model door den GouverneurGeneraal wordt vastgesteld.

Voor deze registratie is de werkgever één gulden per arbeider verschuldigd. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur regelt de wijze, waarop deze bedragen in 's Lands kas worden gestort.

(8) . Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur regelt den termijn, binnen welken de akten der in de 2e en 3e alinea van dit artikel bedoelde arbeidsovereenkomsten aan den betrokken ambtenaar moeten zijn aangeboden.

De akten der arbeidsovereenkomsten zijn vrij van zegel en worden volgens een door den Gouverneur-Generaal vast te stellen model in twee-voud opgemaakt, waarvan een exemplaar bestemd is, om in het archief van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur bewaard te blijven.

Artikel 7.

(1) . Indien de onderneming of ondernemingen, waarvoor de arbeider zich heeft verbonden, aan een anderen werkgever overgaat of overgaan, blijft de arbeidsovereenkomst gedurende den daarbij bedongen duur van kracht en blijven de voorschriften van deze ordonnantie daarop van toepassing, voorzoover de overeenkomst betreft de onderneming waar de arbeider bij den overgang werkzaam was. De nieuwe overeenkomst treedt alsdan ten aanzien van den arbeider in alle rechten en verplichtingen, welke voor den oorspronkelijken werkgever uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiden.

(2) . Van den in de vorige alinea bedoelden overgang moet door den nieuwen werkgever binnen drie dagen nadat hij is opgetreden aan het Hoofd van plaatselijk bestuur mededeeling worden gedaan met vermelding van zijn naam en van zijn woonplaats. Is de nieuwe werkgever geen werkgever in den zin van deze ordonnantie, dan worden de arbeidsovereenkomsten van af het tijdstip van den vorenbedoelden overgang als ontbonden beschouwd.

Artikel 8.

(1) . Een arbeider, die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 6 heeft gesloten, kan tijdens den duur van de arbeidsovereenkomst niet door een anderen werkgever in dienst worden genomen.

(2) . Een in strijd met dit voorschrift aangegane arbeidsovereenkomst is- nietig.

Artikel 9.

De arbeidsovereenkomsten zullen vermelden:

1. den naam, den ouderdom (naar gissing), de plaats van herkomst, den landaard en zoo mogelijk den stam van den arbeider, alsmede den naam van de echtgenoote;

2. den naam van den werkgever, den naam van diens onderneming (en) waarvoor de arbeider is aangenomen zoomede van de afdeeling (en) waarin de onderneming (en) ligt (liggen);

3. de soort van arbeid waarvoor de arbeider is aangenomen en het aantal werkuren;

4. het bedongen dagloon, zoomede het loon voor overwerk;

5. het bedrag en de wijze van verrekening der genoten voorschotten;

Het maximum bedrag, hetwelk aan voorschot mag worden verleend, wordt door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur vastgesteld;

6. den duur der arbeidsovereenkomst;

Sluiten