Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ambtenaar der arbeidsinspectie, in wiens ressort de onderneming gelegen is, die daarvan in het te dier plaatse vermeld register aanteekening houdt;

het model van den ontslagbrief wordt vastgesteld door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur;

de werkgever is verplicht op den ontslagbrief te vermelden den naam, landaard c. q. stam, werkelijken of geschatten ouderdom en lichaamslengte in centimeters van den arbeider, zoomede de verdere door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur noodig geoordeelde gegevens;

ƒ. Behalve indien de arbeidsovereenkomst door opzegging van de zijde van den arbeider of door uitspraak van den arbiter, wegens schuld van den arbeider, is geëindigd, is de werkgever verplicht bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst den arbeider en diens gezin, bij overlijden van den arbeider diens gezin, met de eerstmogelijke gelegenheid kosteloos terug' te zenden naar de plaats zijner oorspronkelijke herkomst, tenzij de arbeider in het gewest wenscht te blijven en hij voldoet aan de bepalingen op de toelating en vestiging voor zoover deze voor hem gelden;

totdat de in het vorige lid bedoelde gelegenheid zich voordoet, blijft de werkgever voor het onderhoud van den arbeider en diens gezin aansprakelijk;

indien de arbeider en diens gezin niet dadelijk van de hun in het eerste lid van dit artikel geboden gelegenheid tot terugzending gebruik maken, blijft de werkgever op eventueel verzoek van den arbeider nog gedurende een maand na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot de kostelooze terugzending verplicht;

bij niet-nakoming van deze verplichtingen wordt in de vervulling daarvan voorzien door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur voor rekening van den werkgever.

Artikel 14.

a. Geen loon is verschuldigd voor den tijd, gedurende welken de arbeider den bedongen arbeid niet heeft verricht;

b. evenwel behoudt de arbeider zijn recht op het dagloon over de overeengekomen rust- en feestdagen tenzij hij op die dagen in een ziekeninrichting wordt verpleegd of op die dagen afwezig is wegens verlof, desertie, het ondergaan van vrijheidsstraf of het vertoeven in preventieve hechtenis; jS^gj

c. eveneens behoud't de arbeider zijn aanspraak op het bij de overeenkomst naar tijdsruimte vastgesteld loon voor eenen korten, naar billijkheid te berekenen, tijd, wanneer hij, hetzij ten gevolge van de vervulling eener door de wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, die niet in zijn vrijen tijd kon geschieden, hetzij om klachten tegen den werkgever of zijn personeel in te dienen voorzoover die klachten gegrond bevonden worden, hetzij ten gevolge van zeer bijzonder^, buiten zijne schuld ontstane omstandigheden, verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten;

onder zeer bijzondere omstandigheden worden, voor de toepassing van dit artikel, begrepen de bevalling van de echtgenoote van den arbeider, zoomede het overlijden en de begrafenis van een zijner huisgenooten of van een zijner bloed- en aanverwanten in de rechte linie onbepaald en in den tweeden graad der zijlinie, benevens force majeure, welke ook het Europeesche Personeel beletten hunne werkzaamheden zonder bijzondere voorziening te verrichten;

d. eveneens behoudt de arbeider recht op loon, wanneer hij bereid en in staat is arbeid te verrichten, doch de werkgever van zijn diensten geen gebruik maakt;

e. vrouwelijke arbeiders hebben recht op haar volle dagloon over ten hoogste 2 verzuimdagen per maand tengevolge van de menstruatie.

Sluiten