Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 15.

a. het is verboden een vrouw arbeid te laten verrichtén;

1. gedurende een maand na de bevalling;

2. gedurende een maand voor het vermoedelijk tijdstip der bevalling en ook eerder op verzoek van de vrouw tijdens de zwangerschap tenzij met voorkennis en toestemming van den geneesheer van het hospitaal, waarbij de onderneming is aangesloten;

b. het is verboden van vrouwen met kinderen beneden een jaar langer dan 5 uren daags arbeid te vorderen;

c. vrouwen bedoeld in alinea a genieten gedurende den tijd dat zij niet arbeiden, geen loon, doch hebben recht op vrije voeding c.q. een equivalent in geld;

d. in de gevallen bedoeld in alinea b wordt aan de vrouw een evenredig deel van het dagloon betaald.

Artikel 16.

a. Van het loon mogen op den betaaldag alleen die inhoudingen plaats vinden, welke bij de arbeidsovereenkomst zijn bepaald, zoomede wegens de ten behoeve van den werkman door den werkgever voorgeschoten belasting en de betalingen, waartoe de werkman bij rechterlijke uitspraak is veroordeeld, welke inhoudingen gezamenlijk niet meer mogen bedragen dan een vierde van het sedert de laatste loonsbetaling verdiende loon, met dien verstande, dat bij de ontbinding van de overeenkomst het geheele loon kan worden ingehouden;

geen inhouding mag plaats vinden voor aan den werkman door den werkgever, den beheerder of diens personeel opgelegde boeten.

Artikel 17.

(1) . De beheerder is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goed beheerder in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

(2) . De beheerder is niet alleen aansprakelijk voor hetgeen in deze ordonnantie te zijnen opzichte is bepaald, doch ook met en benevens den werkgever voor de nakoming van de bij deze ordonnantie aan den laatste opgelegde verplichtingen.

Artikel 18.

(1) . De maximum werktijd, waartoe de arbeider zich kan verbinden, is 9 uur per etmaal, indien de arbeid wordt verricht tusschen 5^ uur des voormiddags en 6 uur des namiddags, en van 8 uur per etmaal indien de arbeid geheel of gedeeltelijk tusschen 6 uur des namiddags en 5£ uur des voormiddags dan wel geheel of gedeeltelijk onder den grond wordt verricht.

De arbeid, verricht buiten het aantal overeengekomen uren per etmaal, wordt beschouwd als overwerk, hetwelk alleen kan verricht worden op verzoek van den beheerder en met toestemming van den arbeider.

(2) . Bij overeenkomsten met arbeiders in dienst van Spoor- en Tramwegondernemingen voor publiekverkeer in exploitatie, kan voorzoover betreft diensten op den weg, stations en treinen, een maximum werktijk van 12 uren per etmaal worden bedongen.

(3) . Bij overeenkomsten met arbeiders in dienst van Spoor- en Tramwegen zijn bedingen toegelaten, dat in buitengewone omstandigheden, bij ongevallen of ter verzekering van de veiligheid en de regelmatigheid van het verkeer, de arbeider verplicht zal zijn tot een langeren diensttijd, dan bepaald in alinea 1 van dit artikel, tegen een loon per uur gelijk aan 15/100, dan wel 12/120 van het contractueele dagloon al naarmate de bij de arbeidsovereenkomst vastgestelde diensttijd tien of 12 uren bedraagt.

Sluiten