Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer bedragen, dan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor den'duur van den opzeggingstermijn.

Wij meenen echter, dat de rechtsgeldigheid van een overeenkomst, als door ons bedoeld, ook aan de hand van de Hollandsche arbeidswet, vaststaat.

Artikel 6. Vergelijk hierbij artikel 7 K. O. Alinea 1 is in zooverre gewijzigd, dat aan den werkgever de keuze wordt gelaten, waar de immigratie contracten in het gewest zullen worden verleden, hetzij ten overstaan van den betrokken arbeidsinspecteur te Medan, hetzij ten overstaan van den betrokken ambtenaar der arbeidsinspectie, in wiens ressort de onderneming gelegen is, het eerste vooral met het oog op veraf gelegen ondernemingen, waarvoor het van belang is, dat de arbeiders reeds na aankomst zijn gebonden.

Artikel 7. Conform artikel 6 K. O.

Artikel 8. Conform artikel 8 K. O.

Artikel 9. Vergelijk artikel 4 K. O. Wij zijn er van uitgegaan, dat de contracten zoo beknopt mogelijk moeten zijn; daarom zijn verschillende bepalingen, die volgens de K. O. in het contract moeten worden vermeld, elders opgenomen.

Alinea 1 = alinea 1 artikel 4 K. O.

Alinea 2, vergelijk alinea 2 art. 4 K. O. De uitdrukking „de onderneming waarvoor de werkman is gehuurd" geeft de verhouding tusschen werkgever en werknemer onjuist weder en is vervangen door „waarvoor de werkman is aangenomen".

Alinea 3, vergelijk alinea 3 art. 4 K. O. In het ontwerp is in artikel 18 de maximum werktijd geregeld, ook voor Spoor- en Tramwegondernemingen.

Alinea 4 vergelijk alinea 4 en 5 art. 4 K. O. De loonsregeling is in het ontwerp opgenomen in artikel 11. In artikel 18 wordt een definitie gegeven van overwerk.

Alinea 5 vergelijk alinea 6 art. 4 K. O. Gesproken wordt van de „wijze" van verrekening der genooten voorschotten omdat de verrekening zelve natuurlijk niet in het contract kan worden vermeld.

Alinea 6 conform alinea 7 artikel 4 K. O.

Alinea 7, vergelijk alinea 8 artikel 4 K. O. In artikel 15 van het ontwerp zijn uitgewerkte regelen gegeven, omtrent het niet-arbeiden der vrouw bij zwangerschap, terwijl artikel 14e bepaalt, dat de vrouw gedurende twee menstruatie-dagen in de maand met behoud van het dagloon, geen arbeid behoeft te verrichten.

Alinea 8 conform alinea 12 artikel 4 K. O.

Alinea 9 vergelijk artikel 4 alinea 13 K. O. Opgenomen is, dat de werkman ook verplicht is om zijn erf te onderhouden in verband met de kolonisatie.

Alinea 10. Deze alinea is nieuw en bepaalt, dat partijen zich in geval van eenig geschil onderwerpen aan de uitspraak van den arbiter. Te hopen is, dat van deze bepaling een ruim gebruik zal worden gemaakt, een ruimer gebruik dan van het hiermede corres-

Sluiten