Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Vergelijk artikel 4 (9) K. O. de woorden „dan wel door de zorg voor het gezin daarin verhinderd worden" zijn nieuw. Is de vrouw dus in staat om voor haar eigen onderhoud te zorgen, maar beletten de zorgen voor haar gezin dat, dan is de werkgever verplicht haar te onderhouden.

De woorden „ook in geval van verwondingen niet in zijn dienst ontstaan" zijn weggelaten omdat zij overbodig worden geacht;

e. Vergelijk Artikel 12 K. O. Toegevoegd is de bepaling, dat de werkgever verplicht is om gedurende het vervoer aan den arbeider vrije voeding te verschaffen;

ƒ. conform artikel 4 (10) K. O.;

g. conform artikel 12 (4) K. O.;

h. conform artikel 13 K. O.; /. conform artikel 14 K.O.;

ƒ. Vergelijk artikel 16 K. O. In twee gevallen is, volgens het ontwerp, de werkgever niet verplicht om de werknemer naar zijn plaats van oorspronkelijken herkomst terug te zenden. Namelijk ingeval de arbeidsovereenkomst door den werknemer wordt opgezegd en in geval, wegens schuld van den arbeider, de arbeidsovereenkomst door den arbiter wordt ontbonden. Dit is, zooals wij reeds in de nota vermelden, een civiele santcie op het afwerken van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 14.

a. Conform artikel 16386. Nederlandsche arbeidswet. De bepaling, dat over den tijd, waarin niet wordt gearbeid, geen loon verschuldigd is, ontbrak tot nu toe in de K. O. al bedoelde deze hetzelfde;

b, c, d en e; behandelen de gevallen, waarin de arbeider, hoewel niet arbeidende, toch zijn loon ontvangt;'

b. vergelijk artikel 4 (5) K. O. laatste deel;

Het scheen een onjuistheid in de K. O., dat de arbeider, die in een ziekeninrichting werd verpleegt of afwezig was wegens verlof, desertie het ondergaan van vrijheidsstraf of het vertoeven in preventieve hechtenis, toch betaling van het loon moest ontvangen over de rust- en feestdagen.

c. is nieuw, vergelijk artikel 1638 c. derde en vierde alinea. Nederlansche arbeidswet; Waar de Hollandsche arbeidswet in dergelijke gevallen den werkgever verplicht om

den arbeider het loon te betalen, 'm kwam het ons billijk voor, indien ook in de K. O. de werkgever daartoe wordt verplicht;

d. vergelijk artikel 4 (5) K. O. laatste deel. De gevallen, waarin de beheerder van den arbeid van den werkman geen gebruik heeft mogen (kunnen?) maken zijn reeds in littera c. opgenomen.

e. is nieuw. Het kwam ons billijk voor om ook over die dagen, waarin de vrouw buiten haar schuld verhinderd wordt arbeid te verrichten, loon uit te betalen, vergelijk hierbij artikel 4 alinea 8 K. CX Nu het nawerken is komen te vervallen behoeft niet te worden overgenomen „dat deze dagen als ziektedagen worden beschouwd".

Artikel 15. Vergelijk hierbij artikel 4 (8) K. O.

Dit artikel bepaalt dus in de eerste plaats dat het verboden is van de vrouw arbeid te vorderen een maand voor en na de bevalling, terwijl de vrouw op haar verzoek ook gedurende het verder deel van de zwangerschap van arbeid kan worden vrijgesteld, tenzij

Sluiten