Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zijn dan de redenen, waarom door den arbeider van dit artikel bijkans nimmer gebruik is gemaakt?

1. Zijn onbekendheid met de bepaling.

2. De vaagheid van de omschrijving der redenen.

Bovendien is nog een bezwaar van de toelichting van den Directeur van Justitie dat zij uit den aard der zaak geen de minste bindende kracht heeft voor den betrokken ambtenaar.

Wij hebben thans getracht op den voet van de Nederlandsche arbeidswet voor beide partijen als voorbeeld een reeks van redenen op te sommen, welke aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wij hebben de beslissing over die ontbinding opgedragen aan den betrokken ambtenaar der Arbeidsinspectie, die in voortdurend contract is met be.de partijen en die er voor zorg kan dragen, dat beide partijen van de redenen tot ontbinding op de hoogte zijn.

Wordt dit artikel goed toegepast, dan zal het een correctief zijn tegen elke minder goede behandeling door den werkgever van den werknemer. De schade, die den werkgever lijdt wanneer hij op deze wijze een werkkracht verliest, is reeds zoo groot, dat die hem een aansporing zal zijn om zich als een goed werkgever te gedragen.

De idee, die — wij moeten dit erkennen — nog wel eens hier en daar bestaat, dat de werkman aan de onderneming vast zit, moet verdwijnen. De werkgever moet de overtuiging erlangen, dat hij meer tegenover den werkman moet doen dan het nakomen van zijn verplichtingen, moet trachten ook op andere wijze den werkman aan zich te binden En wijhopen dit te bereiken door de gemakkelijke ontbinding van de overeenkomst en door den opzeggingstermijn van 4 maanden.

Allinea 1 vergelijk artikel 1639p, Nederlandsche arbeidswet.

a. Dit zijn over het algemeen vergrijpen van den arbeider tegen de rust en orde op ondernemingen.

alinea 2 vergelijk artikel 1639q Nederlandsche arbeidswet.

alinea 2. Indien op deze wijze de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden ontvangt noch de arbeider noch de werkgever eenige schadeloosstelling. Dit is door ons om de volgende redenen aldus bepaald: Artikel 4 alinea 15 K. O. bepaald hetzelfde.

De schade zou op den arbeider niet te verhalen zijn maar wel op den werkgever De werkgever wordt reeds voldoende gestraft, omdat hij zijn werkkracht kwijt is, de arbeider verliest zijn recht op terugzending.

Vrees voor uitlokking van' de zijde, van den arbeider.

Artikel 24.

Dit artikel behoeft na onze nota gaan nadere toelichting.

Artikel 25—31. Deze artikelen zijn ongewijzigd uit de K. O. overgenomen.

Artikel 32—34.

• Deze artikelen behandelen de wijze van procedure bij den arbiter, met beroep op een Raad van Arbitrage, wiens samenstelling een rechtspraak waarborgt, waarbij de belangen van den arbeider evenzeer zullen worden behartigd als die van den werkgever. Men zie overigens onze nota.

Sluiten