Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun goddelijke Meester met liefde en moed, wegstappend zonder morren, zonder klagen, over lijden, nood en dood.

Napoleon de Groote, de geweldenaar, die weten kon wat het beteekent z'n eigen wil aan duizenden en millioenen op te leggen, heeft den Christus eens geteekend als een wonder van wilsenergie en geesteskracht, — en hij schouwde daarbij heel wat dieper dan sommigen onzer moderne geesten, die het Christendom voor een godsdienst der zwakheid schelden of smalend spreken van de slavenmoraal der Christenen.

Slavenmoraal!

Neen, geestkracht en wilsenergie in schier bovenmenschelijke mate, dat halen bij den Gekruiste de millioenen, die na eeuwen en eeuwen nog heden Christus' Kruis met liefde kussen en voor het teeken onzer verlossing met eerbied de knieën buigen. Want niet voor een godvruchtig genie of voor een goedgeslaagden held zijn onze apostelen en martelaren in den dood gegaan, maar voor den Godmensch, die verrezen uit den dood staaft met bewijs de waarheid van zijn goddelijk woord:

„Ik heb de wereld overwonnen."

Sluiten