Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1/

's Geavenhage, den lOden November 1919.

Aan

Hare Majesteit de Koningin.

Gevolg gevende aan de opdracht, haar verstrekt bij Uwer Majesteits besluit van 8 November 1915 n°. 38, heeft de Staatscommissie' in zake de niet-militaire Pensioenwetgeving de eer, Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig haar verslag, met bijbehoorende bijlagen, aan te bieden.

,4,~~f: ', De Commissie voornoemd, •■■ «'i.' (get-) de Meester,

* l^pp**' Pj . Voorzitter. : >• (get.) A. L. Scholtens,

Secretaris.

Sluiten