Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren, die redelijkerwijs in aanmerking zouden kunnen komen, voor het- pensioen zullen mederekenen.

4°. Het pensioenbedrag zal aan andere regelen gebonden zijn, dan thans. Het maximum wordt tot 70% van de in aanmerking komende som verhoogd, en een minimum-pensioen wordt ingevoerd van 30% van die som. In verband met dit laatste zal, om misbruiken te voorkomen, ook voor ouderdomspensioen een wachttijd moeten gelden, die, evenals voor het invaliditeitspensioen, 7 jaar zal bedragen en dus voor laatstgenoemd pensioen, vergeleken bij het tegenwoordige, zal worden verlaagd. Voorts- wordt het pensioen voor ieder jaar dienst niet berekend naar y60, van den grondslag, maar naar ]/60, zoodat reeds na 35 jaar het maximum pensioen zal zijn bereikt. In plaats van over het gemiddelde gedurende de laatste 5 jaren, zooals —■ behoudens uitzonderingen — thans, zal het pensioen worden berekend over het gemiddelde van de laatste 3 jaren of, wanneer het gemiddelde van de laatste 10 jaren of van den geheelen diensttijd grooter zou zijn, over dat gemiddelde. Ingeval eenzelfde persoon diende in verschillende betrekkingen tegelijk, is een nieuwe regeling getroffen om tot een billijk pensioenbedrag te komen, in verband waarmede het stelsel van bevestiging van pensioengrondslagen is vervallen. Voorts is het absolute maximum van pensioen verhoogd van f 3000 op f 4000, en voor den gewezen Minister van f 4000' op f 6000.

Wat het weduwen- en weezenpensioen betreft, is voorgesteld dat het weduwenpensioen zal bedragen 40 % (thans 33y3 %) van den laatsten grondslag van den overledene, of, indien 'zulks tot hooger pensioen zou leiden, 40 % van een driejaarlijksch gemiddelde gedurende den tijd van het huwelijk. Daar rekening

zal worden gehouden met een grondslag van ten hoogste f3000

thans f 2400 — zal het weduwenpensioen van f 800 kunnen vkomen op f1200. Het weezenpensioen zal voor iedere volle wees bedragen y8 en voor iedere halve wees 3/40 van den evenbedoelden grondslag of middelsom. Het zal voor ieder kind doorloopen tot 21 jaar — thans 18 jaar — maarniet onverminderd blijven voortbestaan tot het jongste kind een bepaalden leeftijd zal hebben bereikt.

Het totaal van het weduwen- en weezenpensioen of van het weezenpensioen alleen is verhoogd tol hoogstens den grondslag van den overledene, met een maximum van f3000.

5°. De gevallen waarin recht op pensioen bestaat zijn in hoofdzaak gelijk aan de tegenwoordige. Alleen is ook recht op pensioen toegekend ingeval de ambtenaar om andere redenen dan ziekten of gebreken ongeschikt is verklaard voor de verdere waarneming van zijn betrekking, waartegenover vervallen is het recht op uitgesteld pensioen bij ontslag, niet op eigen verzoek doch niet bij wijze van straf. Voorts is het recht op weduwen- en weezenpensioen ook geschapen voor die vrouwen, welke met den betrokkene zijn gehuwd tusschen zijn 60e en 65e jaar, en voor de kinderen uit dat huwelijk.

6°. De pensioensprocedure is zooveel mogelijk vereenvoudigd, door de beslissing over alle onderdeelen van het pensioenrecht te leggen in handen van een, gereorganiseerde!!, Pènsioenraad, van welks beslissingen beroep openstaat op den Centralen Kaad van Beroep in Ongevallenzaken.

7°. Voorgeschreven is, dat de pensioenen maandelijks en bij vooruitbetaling zullen worden uitgekeerd, terwijl in 'de wet vrijheid is' gelaten, om die wijze van uitbetaling te volgen, die het best een vlugge betaling der pensioenstermijnen kan waarborgen.

Uit deze korte opsomming van de voornaamste onderdeelen van het voorgestelde pensioenrecht moge blijken, dat getracht is, het geheel van dat recht onder oogen te zien en overal de verbeteringen aan te brengen, welke binnen het kader van het bereikbare wenschelijk schenen.

De Commissie meent niet onvermeld te moeten laten, dat enkele harèr leden gebruik hebben gemaakt van de hun door Uwe Majesteit toegekende bevoegdheid, om op onderdeelen

Sluiten