Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Is er aanleiding, ook anderen onbezoldigden dienst dan die, bedoeld in art. 14 letter e der Burgerlijke Pensioenwet in bepaalde gevallen mede te rekenen? (onbezoldigd Rijksveldwachter). Langs den weg van inkoop of op andere wijze?

9. Hoe moet de pensioenprocedure worden geregeld?

a. Moet, gelijk thans, alleen op aanvrage een pensioen kunnen worden verleend ? Of moet daarnaast de mogelijkheid van ambtshalve toekenning worden geopend, met name in het geval het ontslag niet op verzoek en niet wegens lichamelijke ongeschiktheid werd verleend?

b. Moet het pensioen blijven toegekend door de Kroon, na advies van den Pensioenraad?

Of door den Pensioenraad, met de mogelijkheid van beroep op de Kroon, de afdeeling contentieux van den Raad van State gehoord ?

Of moet een ander orgaan beslissen of adviseeren? Zoo ja, welk?

(In verband met de hieromtrent te nemen beslissing zal dan moeten worden overwogen, hoe de samenstelling van het beslissend of adviseerend lichaam zal'moeten zijn, en hoe de procedure zal moet worden geregeld. Wat dit laatste betreft, zal met name de vraag zijn:

voor zooveel de Kroon beslist: of met ongewijzigde overneming van de gewone regelen voor de behandeling van geschillen volgens de wet op den Raad van State kan worden volstaan;

voor zooveel een ander lichaam beslist:

of de belanghebbende moet kunnen worden gehoord;

of de behandeling voor hem steeds kosteloos zal zijn, en of anderzijds hem zijn kosten voor persoonlijke overkomst, voor het doen hooren van getuigen, etc. zullen kunnen worden vergoed.)

10. Hoe moet de uitbetaling der pensioenen geschieden?

a. Moet zij worden gedaan vóór den aanvang van den (maandelijkschen, driemaandelijkschen) termijn, waarop het pensioen betrekking heeft? Zoo ja, dan kan de bepaling omtrent voorschotten, op het pensioen te verleenen, vervallen? Of moet de pensioenbetaling, gelijk thans, geschieden na afloop van den termijn, waarover zij geldt?

b. Moeten de pensioenen blijven uitbetaald tot het eind van het vierendeeljaars, in den loop waarvan zij vervallen?

c. Moet voor de uitbetaling worden gebruik gemaakt van pensioenboekjes? In het algemeen: kan in de wet een regeling worden getroffen, die een zoo gemakkelijk mogelijke betaalbaarstelling waarborgt?

4. Moet de controle op de inhouding van pensioensbijdragen, gelijk thans voor burgerlijke ambtenaren is voorgeschreven, geschieden door den Pensioenraad? (a. 41 lid 2 en 3 der Burgerlijke Pensioenwet). Zoo neen, hoe moet die controle dan geschieden ?

Weduwen- en Weezenpensioen.

11. Pensioensgerechtigden.

a. Zijn er groepen van personen, wier vi'ouwen en kinderen ten onrechte geen uitzicht op pensioen ten laste van den Staat (een fonds) hebben? Zoo ja, welke? Moeten tijdelijke en zijdelingsche ambtenaren bevoegd of verplicht worden tot deelneming aan het weduwen- en weezenpensioen?

Sluiten