Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Is het systeem juist, dat de gemeente voor hare ambtenaren de premiën betaalt, doch die van hen mag terugvorderen? (a. 25, 31, 32 wet 1913.) Is ook de regeling van inkoop voor vroegere jaren (a. 41—43 dier wet) juist?

17. Ia thans het belang van de (vrouw en) kinderen voldoende beschermd, als de ambtenaar (ambtenares) den dienst verlaat ?

(Men zie a. 10 wet 1890 en a. 3, j°. 38, wet 1913). En dat

van de fondsen?

18. Is de bepaling juist, dat cumulatie van pensioenen slechts beperkt is toegelaten? (a. 3 wet 1890.)

19. Vervallen van het pensioen.

a. Bij huweiyk van de gepensioneerde weduwe; (a. 13 wet 1890; a. 16,'.j°. 11 wet 1913.)

b. Andere gevallen (a. 17 en 18 wet 1913). Zijn deze bepalingen juist?

20. Weezenpensioen.

a. Is de wettelijke definitie van „weezen" juist?

b. Is de leeftijd van 18 jaar de juiste?

c. Is de bepaling juist dat het gezamenlijk weezenpensioen vol wordt genoten, tot het jongste kind 18 jaar is? (a. 8 wet 1890; a. 15 wet 1913).

d. Is de geldende.regeling juist, ten aanzien van het weezenpensioen, als een daarnaast bestaand weduwenpensioen komt te vervallen? (a. 12/13 wet 1890; a. 7 en 12 wet 1913.)

21. Aanvraag en Toekenning pensioen.

a. Is er voldoende reden voor a. 14, lid 7, tweede volzin, wet 1890 en voor a. 4 wet 1913?

b, Behooren de regelen omtrent aanvraag en toekenning van pensioen (a. 14, 15 wet 1890; 22—24 wet 1913) te worden gewijzigd, overeenkomstig hetgeen zal worden bepaald voor de eigen pensioenen?

22. Uitbetaling der pensioenen..

a. Is vooruitbetaling wenschelijk?

b. Kan de wet iets bepalen omtrent de wijze van uitbetaling der pensioenen, opdat de betrokkenen zoo gemakkelijk mogelijk hun pensioen krijgen? Zoo ja, wat? Moet maandelijksche betaling worden voorgeschreven?

c. Op welk tijdstip moet het pensioen ingaan ? B.v. steeds op den dag van overlijden van den ambtenaar (oud-ambtenaar)?

d. Tot welk tijdstip moeten de pensioenen woiden betaald in gevallen, waarin het recht op pensioen is vervallen ? (overlijden van den gerechtigde; jongste kind 18 jaar bij weezenpensioen).

23. Acht de vergadering wenschelijk over bepaalde punten derden te hooren? Zoo ja, over welke punten en wie?

Sluiten