Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoemen bevoegd gezag blijkt, dat de bedoeling was, den betrokkene als ambtenaar in den zin dezer wet te doen werkzaam zijn.

Artikel 8.

1. Voor de toepassing van de bepalingen dezer wet wordt, tenzij uit die bepalingen het tegendeel blijkt, elke door een ambtenaar bekleede betrekking als een afzonderlijk geheel behandeld.

2. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen maatregel van bestuur te bepalen, dat verschillende werkzaamheden zullen worden geacht in één betrekking te worden vervuld. Overigens is het gezag, in welks dienst een ambtenaar is, bevoegd te bepalen, dat verschillende door hem verrichte werkzaamheden zullen worden geacht in één betrekking te worden vervuld. Die bepaling behoeft de goedkeuring van Ons, voor zooveel het ambtenaren in dienst van de provincie en de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, voor zooveel het andere ambtenaren, niet in dienst van het Rijk, betreft.

3. Ingeval Gedeputeerde Staten een besluit als bedoeld in het vorige lid, weigeren goed te keuren, kan het betrokken bestuur binnen 30 dagen, te rekenen van de dagteekening der beslissing van Gedeputeerde Staten, bij Ons voorziening vragen.

Artikel 9.

Voor de toepassing van de bepalingen van den Zevenden Titel dezer wet worden onder gepensionneerde of op wachtgeld gestelde ambtenaren verstaan,:

a. gewezen ambtenaren, die reeds vóór het tijdstip van het in werking treden van deze wet in het genot waren van wachtgeld ten laste van den Staat of van een gemeente of van pensioen ten laste van den Staat of van het pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren en voor hun na te laten betrekkingen uitzicht hadden op zoodanig pensioen of op pensioen, ten laste van het weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke* ambtenaren;

b. na het tijdstip van het in werking treden van deze wet ontslagen ambtenaren, die wachtgeld ontvangen, of pensioen ten laste van het fonds.

TWEEDE TITEL. Van den Pensioenraad en van het pensioenfonds. Artikel 10.

1. De toepassing van deze wet, met uitzondering van het geldelijk beheer van het fonds, en het toezicht op de richtige naleving van haar bepalingen, voor zoover de uitvoering daarvan aan anderen is opgedragen, berusten, bij den Pensioenraad. Deze bestaat uit drie leden, die Wij benoemen, schorsen en ontslaan.

2. Wij wijzen uit de leden een Voorzitter aan. Hij wordt vervangen door den oudstbenoemde der overige leden en, indien deze bij hetzelfde besluit benoemd zijn, door dengene, die in het besluit het eerst genoemd is.

3. Wij wijzen plaatsvervangende leden aan, die door Ons worden geschorst en ontslagen. Hun kan door Ons voor hun werkzaamheden een vergoeding worden toegekend.

Artikel 11.

Aan de beslissingen van den Pensioenraad werken althans twee leden mede.

Artikel 12.

1. De Pensioenraad wordt bijgestaan door een secretaris en door een geneeskundig-adviseur, die Wij benoemen, schorsen en ontslaan. Vóór de benoeming wordt de Pensioenraad in de gelegenheid gesteld een aanbeveling van ten minste twee personen voor iedere plaats te doen.

Sluiten