Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De verschuldigde bedragen worden telken jare vóór 81 December betaald, voorzoover Wij niet een andere regeling hebben getroffen.

3. Wanneer een ambtenaar op 1 Januari, 1 April, 1 Juli of 1 October een betrekking vervult in dienst van twee of meer lichamen, in het eerste lid genoemd, wordt de pensioensgrondslag over die lichamen verdeeld naar verhouding van hetgeen ieder van hen tot de wedde bijdraagt.

Artikel 38.

De bijdrage voor ambtenaren, voor wie nog geen pensioensgrondslag is vastgesteld, wordt — behoudens latere verrekening van het të veel of te weinig betaalde — geheven van een bedrag, dat is vastgesteld door den Pensioenraad of overeenkomstig de door dien Raad gestelde regelen.

Artikel 39.

Voor de personen, bedoeld in het tweede lid van artikel 36, vergoedt hij te wiens laste hun wedde komt, aan het Rijk jaarlijks een bedrag, gelijk aan hetgeen het Rijk op grond van artikel 36 voor hen aan het fonds verschuldigd is. De vergoeding geschiedt volgens regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur gesteld, die inhouding op een Rijkssubsidie of een andere verrekening kan voorschrijven of toelaten.

Artikel 40.

1. Voor pensioen wordt ingekocht de tijd, dien een ambtenaar na het tijdstip van het in werking treden van deze wet, boven den leeftijd van 18 jaren heeft doorgebracht:

a. in een onbezoldigde betrekking waaraan, ware zij bezoldigd, uitzicht op pensioen zou zijn verbonden en waarvan de vervulling recht geeft op en onmiddellijk gevolgd wordt door de hoedanigheid van jmbtenaar;

b. in zijdelingschen dienst van den Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een veenschap of een veenpolder in één of meer der bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen betrekkingen, wanneer die tijd — al dan niet in vereeniging met diensttijd in zijdelingschen dienst vóór het tijdstip van het in werking treden van deze wet — ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft geduurd, of wanneer hij onmiddellijk, althans zonder wezenlijke onderbreking, door diensttijd als ambtenaar is gevolgd.

2. De als inkoopsom te betalen bijdrage bedraagt voor elk jaar van den tijd, bedoeld in het eerste lid onder a en b, een bedrag overeenkomstig een tarief, dat wordt vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur.

3. De bijdrage is verschuldigd door het lichaam, dat de belanghebbende onbezoldigd of zijdelings heeft gediend.

Artikel 41.

De Pensioenraad stelt bet op grond van het vorige artikel voor pensioen in te koopen tijdvak en het door het betrokken lichaam aan bijdrage te betalen bedrag vast.

Artikel 42.

1. De in artikel 40 bedoelde bijdrage is verschuldigd van het tijdstip af, waarop hij, die onbezoldigde of zijdelingsche diensten b'.wees, daarna de hoedanigheid van ambtenaar verkreeg, en wel in 10 jaarlijksche termijnen, telken jare voor Vto van net; volle bedrag. De eerste termijn is verschuldigd uiterlijk 31 December van het jaar, waarin de hoedanigheid van ambtenaar werd verkregen.

2. De verplichting tot betalen vervalt niet door het ontslag of het overlijden van den ambtenaar.

3. Ten bate van het lichaam, dat de belanghebbende onbezoldigd of zijdelings heeft gediend, houdt hij, die de wedde, het pensioen of het wachtgeld van den belanghebbende uitbetaalt, ter zake van de evenbedoelde bijdrage op de wedde, het

7

Sluiten