Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

van ingang van het ontslag voorafgaande, een pensioensgrondslag bestaan, dan geschiedt de bepaling van de middelsom eventueel over het kortere tijdvak, waarover een grondslag bestond.

3. Gelijktijdig genoten grondslagen gelden te zamen als één grondslag.

Artikel 51.

Het pensioen overschrijdt niet een bedrag van f 4000. Artikel 52.

1. Als diensttijd telt zoowel bij de regeling van het pensioen van den ambtenaar als bij de ter beoordeeling van de pensioensaanspraken te maken berekeningen mede:

A. de tijd, vóór en na het tijdstip van het in werking treden van deze wet boven den leeftijd van 18 jaren doorgebracht hetzij als ambtenaar in den zin dezer wet, hetzij in zijdelingschen dienst van den Staat, een provincie, een gemeente of een waterschap, veenschap of veenpolder of in onbezoldigde betrekkingen, een en ander als bedoeld in artikel 40, mits, zoover betreft tijd, ten opzichte van- welks geldigheid voor pensioen bijzondere eischen zijn gesteld, aan die eischen is voldaan; •

B. de tijd, vóór en na het tijdstip van het in werking treden van deze wet doorgebracht:

a. in kerkelijke betrekkingen ;

b. in militaire betrekkingen ;

c. in betrekkingen bij het Rijksloodswezen;

d. in betrekkingen als mindere geëmployeerde, werkman of bediende, op daggeld werkzaam bij inrichtingen van 's Rijks zee- of landmacht ('s Rijks jachten en werk vaartuigen daaronder begrepen), of bij het Koloniaal Etablissement te Amsterdam;

e. in betrekkingen in de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen en in die welke hier te lande ten laste van de koloniale geldmiddelen zijn of zullen worden ingesteld;

voor zoover die tijd als diensttijd zou medetellen, indien den belanghebbende pensioen werd toegekend uit de betrekking waarin die tijd is doorgebracht;

C. de tijd, vóór en na het tijdstip van het in werking treden van deze wet op wachtgeld doorgebracht.

2. Diensttijd, gelijktijdig in meer dan één betrekking doorgebracht, telt bij de berekening van een pensioen 'slechts éénmaal mede.

Artikel 53.

De Pensioenraad kan verklaren, dat tijd, die alleen daarom niet zou medetellen omdat hij werd vervuld krachtens benoeming door een ander dan het bevoegde gezag, niettemin voor het pensioen als diensttijd zal medetellen, wanneer hij is vervuld na het in werking treden van deze wet en hetzij uit een stuk uit dert tijd der dienstvervulling hetzij uit een latere verklaring van het tot benoemen bevoegde gezag blijkt, dat de bedoeling was, den betrokkene als ambtenaar in den zin dezer wet te doen werkzaam" zijn.

Artikel 54.

Als diensttijd wordt dubbel, medegeteld de tijd:

a. doorgebracht, niet met verlof, in de koloniën en bezittingen

van het Rijk in andere werelddeelen;

6. als consulair ambtenaar doorgebracht, 'niet met verlof,

binnen de keerkringen of op de bij algemeenen maatregel van

bestuur aangewezen posten.

Sluiten