Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden ingewonnen en te hunner beschikking gesteld, zorgt de Pensioenraad dat aan dien wensch zooveel mogelijk wordt voldaan.

3. Indien de aanvrager binnen de laatste vijfjaren is werkzaam geweest in een betrekking waarbij hij stond onder toezicht van een niet door hem zeiven aangewezen geneeskundige, voor zijn tak van dienst werkzaam, wordt zooveel mogelijk een rapport van dien geneeskundige ingewonnen.

4. Stukken, waarvan voor-het opmaken van de verklaring is gebruik gemaakt, worden, desgewenscht in gewaarmerkt afschrift, bij de verklaring aan den Pensioenraad overgelegd.

Artikel 70.

Door Onzen met de uitvoering dezer wet belasten Minister wordt, het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gehoord, provinciesgewijs een lijst opgemaakt en bijgehouden van geneeskundigen, aan wie het onderzoeken van bepaalde personen ten behoeve van de uitvoering dezer wet kan worden opgedragen.

Artikel 71.

1. Voor het doen van een geneeskundig onderzoek wijst de burgemeester van de verblijfplaats van den te onderzoeken persoon uit de in artikel 70 bedoelde lijst twee geneeskundigen aan. Op verzoek van den belanghebbende wijst de burgemeester bovendien . een derde, door den belanghebbende gekozen, geneeskundige aan, die het onderzoek bijwoont en de beide onderzoekende geneeskundigen schriftelijk van advies dient.

2. Is de te onderzoeken persoon burgemeester of bestaat geschil of twijfel over zijn verblijfplaats, dan geschiedt de aanwijzing van geneeskundigen door den Pensioenraad.

3. Is de verblijfplaats van den te onderzoeken persoon buiten het Rijk in Europa, dan wijst de Pensioenraad te zijner beoordeeling twee geneeskundigen aan, gevestigd in of bij de verblijfplaats van den betrokkene of beveelt hij een onderzoek in een door hem aangewezon gemeente in Nederland. In het eerste geval is het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing. In het tweede geval vervult de burgemeester van de aangewezen gemeente de taak, die is opgedragen aan den burgemeester van de verblijfplaats.

Artikel 72.

1. De geneeskundigen brengen zoo spoedig mogelijk een met redenen omkleed rapport uit aan den Pensioenraad. Deze beoordeelt of de ambtenaar uit hoofde van ziekten of gebreken ongeschikt moet worden geacht voor de verdere waarneming van zijn betrekking en deelt zijn zienswijze aan het betrokken gezag en aan den belanghebbende mede. Heeft deze aanspraak gemaakt op een verhoogd invaliditeitspensioen, dan wordt hem tevens medegedeeld of naar het oordeel van den Pensioenraad het in artikel 43, eerste lid, letter d bedoelde verband bestaat.

2. Alvorens zijn oordeel over de ongeschiktheid uit te spreken, is de Pensioenraad bevoegd, een rapport van één of meer andere deskundigen te vragen over het door de geneeskundigen uitgebrachte rapport.

3. De onderzochte is bevoegd, binnen 30 dagen na dé dagteekening van de hem gedane mededeeling, bij den Pensioenraad herkeuring te vragen. In dat geval worden, met inachtneming van de regelen van het vorige artikel, twee andere geneeskundigen aangewezen. De aanwijzing van de geneeskundigen geschiedt dan echter steeds door den Pensioenraad.

4. Op een te laat gedane aanvrage om herkeuring wordt mede gunstig beschikt, indien de aanvrager ten genoegen van den Pensioenraad aantoont, het verzoek te hebben gedaan binnen 30 dagen na den dag, waarop hij van de hem gedane mededeeling redelijkerwijs heeft kunnen kennis dragen.

Artikel 73.

De Pensioenraad is bevoegd, over het rapport van de herkeurende geneeskundigen een rapport van één of meer andere deskundigen te vragen.

Sluiten