Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Een vervallen verklaard of ingetrokken pensioen eindigt met het einde van de maand, waarin het besluit tot vervallen verklaring of intrekking werd genomen.

Artikel 104.

1. Het weduwenpensioen eindigt voorts bij een volgend huwelijk der weduwe, en wel met het einde van de maand, waarin het huwelijk plaats had. t

2. Wordt dat huwelijk, anders dan door opvolgend huwelijk met rechterlijk verlof, ontbonden, dan wordt aan de vrouw op haar schriftelijke aanvrage haar oude pensioen weder toegekend. Zou haar echter ter zake van het latere huwelijk eveneens pensioen toekomen, dan wordt slechts het hoogste van die beide bedragen toegekend. Het pensioen gaat in met den dag volgende op dien van de ontbinding van het huwelijk, mits aan den Pensioenraad desverlangd van die ontbinding het schriftelijk bewijs wordt overgelegd.

NEGENDE TITEL.

Van de uitbetaling der pensioenen.

Artikel 105.

1. Zoodra een pensioen is toegekend, stelt de directeur van het pensioenfonds het betaalbaar.

2. De pensioenen worden maandelijks zooveel mogelijk bij vooruitbetaling voldaan.

3. Indien een pensioen ingaat in den loop van een kalendermaand, geschiedt de eerste uitbetaling over het nog overblijvende deel van de maand.

Artikel 106.

1. De uitbetaling van een pensioen geschiedt op de wijze, bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald.

2. Bij dien maatregel kan de uitbetaling van alle of van sommige pensioenen aan anderen dan organen van het Rijk worden opgedragen. In zoodanig geval kan de maatregel regelen stellen omtrent de toekenning van een vergoeding voor de uitbetaling.

TIENDE TITEL. Bijzondere bepalingen aan alle pensioenen gemeen. Artikel 107.

1. De pensioenen zijn onvervreemdbaar. De gepensionneerde kan over zijn pensioen op geenerlei wijze beschikkenj ook niet door verpanding of beleening. Indien hij last geeft het pensioen voor hem te ontvangen, kan hij die lastgeving ten allen tijde heiroepen. Alle hiermede in strijd zijnde overeenkomsten zijn nietig.

2. Deze bepalingen worden afgedrukt op het pensioenbewijs.

3. Indien een gepensionneerde in een gesticht of in een instelling van weldadigheid, door het openbaar gezag erkend, is opgenomen of, op welke wijze ook, door zoodanige instelling of door een burgerlijke gemeente wordt verpleegd, wordt, voor den duur van het onderhoud of de verpleging, zijn pensioen uitbetaald aan het bestuur van dat gesticht, die instelling of die gemeente, dat zich in het bezit stelt van het pensioenbewijs.

4. Overtreft het bedrag van het pensioen dat der onderhoudsof verplegingskosten, dan wordt het verschil door het bestuur der betrokken inrichting of gemeente aan of ten behoeve van den gepensionneerde uitgekeerd.

Artikel 108.

]. Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde, is pensioen tot een bedrag van f 800 per jaar niet vatbaar voor inhouding of beslag. Overigens is het vatbaar voor inhouding of beslag:

wat de tweede f 800 per jaar of deel van dat bedrag betreft, tot '/* daarvan;

Sluiten