Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat de derde f 800 per jaar of deel van dat bedrag betreft, tot s/8 daarvan;

wat de vierde f 800 per jaar of deel van dat bedrag betreft, tot 1/i daarvan;

terwijl inhouding of beslag op het meerdere onbeperkt is toegelaten.

2. De inhouding geschiedt door den directeur van het fonds. Op het beslag zijn van toepassing de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 109.

De beperkingen, ten aanzien van inhouding of beslag in artikel 108 neergelegd, gelden niet:

a. ten aanzien van beslag tot verhaal van onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de wet aanspraak heeft;

รถ. ten aanzien van beslag tot verhaal van belastingschuld, voor zoover bij een wet of verordening een andere regeling is getroffen.

Artikel 110.

Ingeval van faillissement wordt het pensioen, voor zoover het vatbaar is voor beslag, uitgekeerd aan den curator.

Artikel 111.

1. Pensioen krachtens deze wet wordt niet aan den gepensionneerde, , doch aan den Staat uitbetaald zoolang de gepensionneerde, die veroordeeld is tot gevangenisstraf of tot hechtenis van drie maanden, tot plaatsing in een Rijkswerkinrichting, of tot eenige zwaardere straf, zijn straf ondergaat of zich door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis tracht te onttrekken.

2. Wij behouden Ons echter voor, het pensioensbedrag over dien tijd te doen uitbetalen ten behoeve van de echtgenoot of de bloedverwanten in de rechte lijn van den veroordeelde.

3. Wij behouden Ons tevens voor om,_ voor zoover van de bevoegdheid in het vorige lid bedoeld, geen gebruik is gemaakt, den gepensionneerde na zijn ontslag uit de gevangenis of andere inrichting, in het genot te stellen van een uitkeering die bij een straftijd van minder dan een jaar de helft van het pensioensbedrag over dien straftijd en bij een straftijd van langeren duur de helft van het jaarlijksche pensioen niet te boven gaat

Artikel 112.

Zoolang een gepensionneerde wees verblijft' in een Rijksopvoedingsgesticht geschiedt de uitbetaling van zijn pensioen aan den Staat. Datzelfde geschiedt zoolang de wees in een tuchtschool verblijft, tenzij derden de kosten van dat verblijf vergoeden

Artikel 113.

De termijnen van een pensioen, die niet binnen een jaar na den dag der eerste betaalbaarstelling zijn ingevorderd, worden niet meer uitbetaald.

Artikel. 111.

1. Een pensioen wordt door den Pensioenraad vervallen verklaard:

a'. als gedurende 5 achtereenvolgende jaren na den dag der eerste betaalbaarstelling iedere invordering is achterwege gebleven ;

b. als de gepensionneerde:

1. in een vreemd land wordt genaturaliseerd;

2. zonder Onze toestemming zich in vreemden krijgsdienst begeeft of een openbare bediening aanneemt, door een vreemde Regeering opgedragen:

Sluiten