Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn, in verband met het geringer aantal dienstjaren, als tegen eene regeling, die aan de hierbedoelde categorieën een relatief hooger pensioen zou waarborgen. In het eene geval wordt het door de betrokkenen als een misstand gevoeld, dat zij het volle pensioen veelal niet kunnen bereiken — wat nog wordt verscherpt doordat h.i. de administratie de bepaling omtrent pensioen op 55 jaar niet zelden aangrijpt om niet in alle opzichten gewaardeerde elementen uit den dienst te verwijderen. In het andere geval zal de aandrang om opgenomen te worden onder de groep van hen die op 55 jaar recht op pensioen zullen hebben, zeer sterk worden en zal het gevaar ontstaan, dat geleidelijk de als uitzondering bedoelde bepaling een onwenschelijke en onnoodige uitbreiding zal krijgen, waardoor de algemeene pensioenslast zeer zal worden verzwaard. Tegemoetkoming daaraan, door een hoogere premie te vorderen van hen, die onder de speciale regeling vallen, is uitteraard onmogelijk, nu van de ambtenaren geen premie meer zal worden gevorderd. Trouwens zou de vraag zijn, of zulk een hoogere premie in beginsel gerechtvaardigd zou zijn.

Na overweging van dit een en ander heeft men ten slotte gemeend, het bestaande stelsel te mogen handhaven, in verband met de cijfers die men voorstelt, aan de berekening der pensioenbedragen ten grondslag te leggen. Er zullen dus bepaalde betrekkingen worden aangewezen — op het voetspoor van de pensioenwet voor de gemeenteambtenaren zal dat bij algemeenen maatregel van bestuur geschieden — die recht geven op pensioen op 55-jarigen leeftijd. De aanwijzing daarvan zal, om zooveel mogelijk uniformiteit te bewaren, niet geschieden dan na advies van den Pensioenraad, die, zoo mogelijk, bepaalde deskundigen zal moeten hebben gehoord en dan hun adviezen zal moeten overleggen. In de aangewezen betrekkingen zal het pensioen op de gewone wijze worden berekend. Nu de stijging door artikel 50 van het o'ntwerp wordt bepaald niet meer op x/60, maar op 1/60 pér jaar, zal het maximum-pensioen spoediger worden bereikt en mag worden aangenomen dat bij ontslag op 55-jarigen leeftijd zoo al niet steeds het maximum-pensioen, dan toch een pensioen zal worden bereikt dat het maximum dichter nadert dan bij de thans geldende regeling het geval is. Door een wettelijke regeling, die het verleenen van ongevraagd ontslag aan bepaalde waarborgen bindt, zal voorts kunnen worden verkregen dat het pensioenrecht op vroeger leeftijd niet wordt aangewend als middel om onwelgevallige ambtenaren op ongerechtvaardigde wijze uit den dienst te krijgen. Zulk een regeling ligt in: tusschen niet op het gebied van het wetsontwerp inzake het pensioenwezen. Ook de vraag, of op een bepaalden leeftijd, bijv. die. waarop recht op ouderdomspensioen bestaat, aan een ambtenaar ook tegen zijn wensch, bij wijze van algemeene regeling, ontslag behoort te worden verleend, ligt buiten het terrein van dat wetsontwerp.

In de tweede plaats het invaliditeitspensioen. Daarbij moet al dadelijk beantwoord worden de vraag wat is te verstaan onder „invaliditeit", die tot pensioen aanleiding kan geven. Moet behouden blijven de gedachte van de tegenwoordige wetgeving, die pensioenrecht geeft bij ongeschiktheid, uit hoofde van ziekten of gebreken, voor de waarneming van het ambt ? *Of moet men de richting inslaan van b. v. de Invaliditeitswet, die als eisch stelt ongeschiktheid voor passenden toonenden arbeid in het algemeen?

Het ontwerp heeft gemeend dat bij personen, die zoozeer ineen speciale richting plegen te zijn opgeleid en werkzaam zijn geweest als ambtenaren, alleen het eerste practisch mogelijk is. Het recht op pensioen zou voor hen geen voldoende beteekenis hebben, als het alleen werd gegeven in die gevallen, waarin de .physieke of geestelijke toestand van den belanghebbende het hem onmogelijk maakte, eenigen passenden arbeid te verrichten. In de practijk toch zou zulk een arbeid, waarvoor dan misschien de geschiktheid in het afgetrokkene bestaat, zeer zelden zijn te vinden en de pensioenwetgeving zou in den regel haar doel missen.

Sluiten