Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze en richting van werken wel de juiste is. Ook uit anderen hoofde — het moge hier uitdrukkelijk worden vermeld — wordt gehecht aan het voorgestelde jaarlijksche verslag. Gezegd mag toch worden, dat in geregelde publiciteit van de beslissingen het beste middel ligt om het pensioenrecht meer bekend en meer gewaardeerd te maken, en dat het een van de leemten in den bestaanden toestand is. dat van een geregelde publicatie eigenlijk niet kan worden gesproken. Wie wil kennis nemen van de bestaande practijk op pensioengebied, ziet zich aangewezen op een zeer verspreid en onvolledig materiaal. Behalve ten aanzien van de wet op de gemeentepensioenen, bestaat eigenlijk niet eens een behoorlijke commentaar op de pensioenwetten, en van een geregelde, systematische uitgaaf van jurisprudentie is geen sprake. Toch zou het een en het ander speciaal noodig zijn op een gebied, zoo ingewikkeld en voor zóóvele particulieren van belang, als de pensioenwetgeving. Be verwachting mag. dan ook worden uitgesproken, dat, mocht de nieuwe wet in werking treden, van den aanvang af de nieuwe Pensioenraad het bijhouden en publiceeren van hetgeen voor' de kennis 'der practijk van de wet noodig is, in het bijzonder tot zijn taak zal rekenen.

Onder de leden van den Pensioenraad — die de werkzaamheden van voorbereidenden aard naar een bepaald plan onder elkaar zouden kunnen verdeelen — zullen uiteraard ambtenaren werkzaam zijn, aan het hoofd waarvan men zich, evenals thans, een secretaris denkt. In het bijzonder is voorts in het wetsontwerp genoemd de geneeskundige adviseur, die —er er is boven reeds op gewezen — met name voor de volledigheid, en de eenheid van de medische onderzoekingen zal hebben te waken en den Pensioenraad zal hebben voor te lichten over de conclusiën, welke uit de rapporten dier onderzoekingen belmoren te worden getrokken. Intusschen, verder dan tot het geven van voorlichting zal zijn taak niet gaan. Het nemen van beslissingen ligt niet op zijn weg, al zal hem, in het voorbereidende stadium, op verantwoordelijkheid van de leden van den Pensioenraad een groote ruimte van beweging moeten worden gelaten, zooals overeenkomt met de wetenschappelijke ontwikkeling en den broeden zin welke hij behoort te bezitten. Maar dat neemt niet weg, dat hij is en blijft de deskundige die het beslissend gezag behulpzaam is, niet deel van dat gezag zelf. Of voor de taak, die men den medischen inspecteur toedenkt, een vol man noodig is, is op dit oogenblik, nu nog iedere ervaring met de herziene functie ontbreekt, nog bezwaarlijk te zeggen. Bij dien toestand van twijfel verdient het aanbeveling, het in ieder geval eerst te beproeven met een medicus die niet het werk aan den Pensioenraad als zijn levenstaak beschouwt. In verband daarmede is in het desbetreffende wetsartikel ook gesproken, niet van „een wedde", maar van een „vergoeding", aan den geneeskundig adviseur toe te kennen.

De beslissingen van den Fensioenraad zullen in het al- • gemeen bjndende kracht hebben, voor zooveel zij niet aan de uitspraak van een hoogeren rechter worden onderworpen. Ieder belanghebbende zal zich n.1. binnen een bepaalden termijn ter zake van iedere, voor hem van belang zijnde, beslissing van den Pensioenraad kunnen wenden tot een orgaan, dat als hoogste rechter in pensioenzaken is aangewezen en dat de beslissing van den Pensioenraad kan handhaven, vernietigen of wijzigen. De uitspraak van dat orgaan is bindend, zoolang niet op grond van de wettelijke bepalingen, in verband met gebleken dwaling in de feiten, een herziening mogelijk is.

Bestond hier te lande een algemeene administratieve rechtei, dan zou de keus van het bovenbedoelde rechterlijk orgaan niet moeilijk zijn, maar op dien publieken rechter moeten vallen. De civiele rechter komt, reeds door de geheel andere beginselen, welke in het burgerlijk proces toepassing vinden, hier niet in aanmerking. Ook de afdeeling van den Raad van State voor de geschillen van bestuur is niet het meest aangewezen college, wijl die afdeeling naar baar aard slechts de Kroon adviseert. De Kroon zelve of een Minister is evenmin als rechterlijk orgaan geschikt, niet slechts in verband met de taak, die door hen gewoonlijk wordt verricht en die geen rechterlijke taak

Sluiten