Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste plaats zal, gelijk uit artikel 56 blijkt, tijd van ziekte ten volle medetellen, ook wanneer gedurende dien tijd niet werkelijk drenst werd gedaan. In de tweede plaats wordt het bedrag waarnaar het pensioen zal worden bepaald, niet verminderd — ook niet, wanneer op grond van de ziekte een deel van de jaarwedde niet zou worden uitbetaald. Eerst als die wedde zou zijn verminderd, zoodat dus het tweede lid van artikel 34 toepassing zou moeten vinden, zou. het pensioen den nadeeligen invloed van de ziekte kunnen ondergaan. Maar het ligt geheel in de macht van het publieke gezag om dat gevolg te voorkomen.

Tegenover deze gunstige regeling moet echter staan, dat niet de ziekte tot in het oneindig^ kan worden gerekt. Het gevolg zou anders kunnen zijn, dat b.v. het gemeentebestuur den ambtenaar onbeperkt in dienst hield met inhouding van zijn wedde. Zoo spoedig de wachttijd was afgeloopen zou aanspraak op pensioen worden gemaakt, terwijl wellicht bijna nooit was dienst gedaan. Daarom is in de artikelen 47 en 48 een regeling getroffen die zoo noodig ingrijpen van het publiek gezag medebrengt, Is de ambtenaar drie jaren achtereen werkzaam geweest op een verminderde wedde wegens ziekte of is hij drie jaar achtereen wegens ziekte afwezig geweest, dan wordt hij door het gezag waaronder hij dient, aan een geneeskundige keuring onderworpen. Het rapport van de keuring wordt den Pensioenraad toegezonden, die beslist of de gekeurde uit hoofde van zijn lichamelijken toestand ongeschikt is voor de verdere waarneming van zijn betrekking — een beslissing, waarvan voor den betrokkene op de gewone wijze beroep openstaat. Luidt het antwoord bevestigend, dan zal in den regel het publieke lichaam den betrokkene op grond van invaliditeit ontslaan; laat het dat echter na, dan wordt hij niettemin voor de toepassing van de Pensioenwet geacht ontslagen te zijn, zoodat, heeft hij zijn wachttijd vervuld, hij recht heeft op pensioen en hij anders zonder recht op pensioen wordt geacht te zijn ontslagen. Natuurlijk zullen daarnaast eventueel andere baten aan het ontslag kunnen worden verbonden. Dat is echter zaak, niet van den pensioenwetgever, maar veeleer van de wet die den rechtstoestand der ambtenaren regelt.

Het behoeft ten slotte geen betoog dat in dit geval tegenwerking van den ambtenaar om het geneeskundig onderzoek te doen plaats hebben, met een voor hem nadeelig gevolg moet worden getroffen, wil de geheele regeling niet waardeloos worden. Daarom is het tweede lid van artikel 47 opgenomen.

Verplichte militaire dienst is, behoudens natuurlijk voorzooveel betreft den waarborg tegen misbruik, met ziekto gelijkgesteld (artikel 56).

Artikel *49. De bepalingen van dit artikel zijn overgenomen uit de bestaande wet. De bepalingen kunnen worden geacht voor zich zelf te spreken, in verband met de bijzondere positie of den bijzonderen werkkring van Ministers en consulaire ambtenaren. Met het oog op de nieuwe pensioenbepaling, volgens welke men in 35 jaar het maximum bereikt, is voor de consulaire ambtenaren het cijfer 40 vervangen door 35.

Vervallen is de bijzondere regeling voor de leden van de Algemeene Rekenkamer en van de rechterlijke macht,die voor hen een keuring bij beweerde invaliditeit overbodig verklaart. Voor die uitzonderingregeling schijnt geen voldoende reden te bestaan.

Artikel 50. Men zie voor de toelichting van dit artikel § 4 van het algemeene deel. Nog worde aangeteekend dat het billijk werd geacht, het maximum op f 4000 te brengen (artikel 51). Niet alleen dat anders voor de hoogere wedden (die als gevolg van de jongste salarisregeling veelvuldiger zullen worden) de verhooging van het maximum van s/8 tot 70 pet. geheel illusoir zou zijn, maar de verhooging is reeds daarom gemotiveerd, wijl de werkelijke waarde van f3000 niet meer dezelfde is als toen dat cijfer als maximum werd vastgesteld. Bij het pensioen dat is vastgesteld in een percentage van de wedde, zal die verminderde waarde van het geld van zelf worden opgewogen doordat het nominale bedrag der wedden hooger is geworden. Bij het alge-

Sluiten