Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT 81.

Contante waarde, op 31 December 1916, van lasten en baten voor eigen pensioenen van

rijksburgerlijke ambtenaren en onderwijzers, (in duizendtallen guldens afgerond).

Onder ambtenaren en onderwijzers wordt hier verstaan het gezamenlijk mannelijk en vrouwelijk personeel, zonder de werklieden bij rijksinrichtingen van Land- en Zeemacht.

Rentevoet 4 °/0.

Voorstellen der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 November 1915 n°. 38.

Baten bh' een doorloopende korting ad 1 °/0 van den vollen asten pensioensgrondslag jaarlijks gedurende den diensttijd.

**~"~~~~""——~~~~~~~~

Contante waarde der te verwachten bij- Contante waarde der:

dragen voor. op 31 December 1916 loopende eigen pensioenen

en te verleenen pensioenen aan de op 31 December 1916 op wachtgeld gestelde ambtenaren en onderwijzers f 48 820 000

te verwachten eigen pensioenen van de op 31 op 31 December 1916 in dienst zijnde ambte- December 1916 in dienst zijnde ambtenaren naren en onderwijzers f 13 010 000 en onderwijzers 260 904 000

te verwachten eigen pensioenen van de na 31 na 31 December 1916 aan te stellen ambte- December aan te stellen ambtenaren en ondernaren en onderwijzers . . 17 319 000 wijzers 168 270 000

f 477 994 000

Doorloopend bijdragepercentage gedurende den diensttijd, over den vollen pensioensgrondslag, voor aan te stellen ambtenaren en

168 270 000 ,0."-, onderwijzers, noodig ter dekking van de lasten: 17 319 00q 01 v* /o-

STAAT 32.

BESTAANDE TOESTAND.

Baten. Lasten.

Contante waarde der te verwachten bij- I Contante waarde der:

dragen van: 0p pjecember 1916 loopende eigen pensioenen

en te verleenen pensioenen aan de op 31 ,

December 1916 op wachtgeld gestelde ambte- I

naren en onderwijzers f 48 820 000

|Ambtenaren: afloopende korting te verwachten eigen pensioenen van de op 31 ad 121/a0/0v.d. vollen pensioens- December 1916 in dienst zijnde ambtenaren op l grondslag gedurende 4 jaren f 13 910 000 en onderwijzers 232 586 000

31 Dec. 1916 ^Onderwijzers: doorloopende korin dienst i tingad2°/0v.d.vollenpensioensBPI' zvnde • I grondslag jaarlijks gedurende ' f den diensttijd (voor bizondere

| kweekscholen 3 %) .... 10096000

iAmbtenaren: afloopende korting i ad 121/2°/ov-cl. vollen pensioens- , grondslag gedurende 4 jaren 34 937 000 te verwachten eigen pensioenen van de na 31 December 1916 aan te stellen ambtenaren en Onderwijzers: doorloopende kor- onderwijzers 144 242 000

] tingad2°/0v.d.vollenpensioensaan testellen: j grondslag jaarlijks gedurende f den diensttijd (voor bizondere \ kweekscholen 3 %) .... 13236000

f 72 179 000 f 425 648 000

Doorloopend bijdragepercentage gedurende den diensttijd, over den vollen pensioensgrondslag, voor aan te stellen ambtenaren en

144 242 000 Mioaa onderwijzers, noodig ter dekking van de lasten: — ^ 0QQ # of 8,33 /0.

*) Zie den tweeden post der baten van staat 31.

Sluiten