Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekeningen volgens wetsontwerp I.

Geval S.

Middelsom over de laatste 3 dienstjaren = f 1466'66. 20 X 2% | van f 1466,66 = f 586,66 pensioen f 587,— N.B. In dit geval is de berekening, als hierboven uitgevoerd, ; voordeeliger, dan die naar den in 1915 in de betrekking

a verkregen grondslag van f900, 1- 700,— — f 1600,—

(üo/60 x 1600,— = f533,23). De dienst in b8 blijft dus buiten beschouwing.

pensioen f 587,—

Geval R.

Som der pensioensgrondslagen op het tijdstip van inwerking

treden der wet f 1100, \- 700,— = f 1800. Berekening volgens

de oude wet:

2o/60 X f 1800,— = f 600,—. Berekening volgens de nieuwe wet:

De middelsom over de laatste 3 dienstjaren =f 1466,66.

2 X 15°° — 3000

2 X 1400 = 2800

2 X 130Ó = 2600

2 (1200 + 700) = 3800

2 (HOO -j- 700) = 3600

15800

De middelsom over de laatst 10 dienstjaren = 1580. Naar laatsvermelde middelsom bedraagt derhalve het pensioen 20 X 2% van 1580 = f 632.

1 Geval Q.

De berekening volgens de oude wet kan in dit geval buiten beschouwing blijven.

Volgens de wetsontwerp I is zij als volgt: de middelsom over de laatste 3 jaren bedraagt: 3 maanden f 1500,— per jaar f 375,— 1 jaar 9 „ 2200— „ „ 3850,—

1 jaar— — 2100,— „ „ 2100 —

f6325 - =f21Q833 3

pensioen 20 X 2% van f 2108,33 = f 843,33 pensioen 844,—

Geval P.

het pensioen bedraogt 20X2°/o van f 1466,66 = 586,66 of f587,—.

Berekening volgens wetsontwerp II.

Geval S.

het pensioen bedraagt:

a. volgens de oude wet op het tijdstip van inwerking treden der nieuwe, voor de aan dat tijdstip voorafgegane diensten naar de som der grondslagen in 1915 verkregen (f 900 + f 700) = f 1600 : ll/M X f 1600 = f 293,33

b. volgens de nieuwe wet, naar een totaalsom aan pensioensgrondslagen na evengemeld tijdstip,

van f 11 900, 3,5 % van die som = . . . . 416,50

f 709,83 pensioen . . . 710,—

Geval R.

a. volgens oude wet enz. n/6o X f HOO +

%o X f 700 = f 201,66 -f f 23,33 = . . . 224 99

b. volgens de nieuwe wet enz.

f 1100 -f f 700 X 1 = f 1 800

1200 -f- 700 X 2 = 3 800

1300 X 2 = 2 600

1400 X 2 = 2 800

1500 X 2 — 3 000

f 14 000

3,5 % van f 14 000 = . . . . 490,—

f 714,99

pensioen 715,—

Gevallen P en Q.

a. volgens de oude wet enz. n/60 X f HOO = 201,66

b. volgens de nieuwe wet enz. 3,5 % yan

f 15 400 = . f7ï • • • • 589,—

f 740,66

pensioen . . . 741,—

Sluiten