Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Voorbeeld van pensioensberekening in het geval dat geruimen tijd (18 jaren) eene nevenbetrekking is'bekleed, die zonder aanspraak op pensioen is verlaten. Het pensioen wordt verleend bij ontslag uit de betrekking a.

600 1921 600

700 700

800 800

900 900

1000 1000

1100 noo

1200 b 1200

1300 - 1928 400 1700

1400 1800

1500 1900

1600 600 I 2200

1700 2300

1800 2400

1900 800 ! 2700

2000 2800

2100 2900

2200 1000 3200

2300 3300

2400 3400

2B00 1200 3700

2600 3800

2700 3900

2800 1400 4200

2900 4300

3000 4400

3100 1946 3100

3200 3200

3300 3300

3400 3400

3500 3500

„A . 1951 . \

30 j. | Totaal 74 700

i Som der wedden

in de i beide betrekkingen.

Vergelijkend overzicht. Volgens wetsontwerp H bedraagt het pensioen f 2615.

Volgens wetsontwerp I bedraagt het pensioen, berekend naar de hoogste middelsom (gemiddelde der grondslagen over het laatste 10-jarig diensttijd vak) = f 3710, 30 X 2% van f 3710 = f 2226.

Volgens de bestaande wet bedraagt het pensioen 30/6O X f 4400 = f 2200.

Opmerking:

Ind ien de hier bedoelde ambtenaar 10 jaren korter had gediend in de betrekking b en daarin dus eerst ware aangesteld met ingang van 1 Januari 1938 op eene aanvangswedde van f 1000, en evenzoo in het geval, dat hij de betrekking b reeds 7 jaren vroeger had aanvaard op eene tot 1931 behouden aanvangswedde van f 400, dan zou noch in het stelsel van "Wetsontwerp I, noch in dat van de geldende wet, de verkorting of verlenging van den dienst eenigen invloed hebben op het bedrag van het pensioen. Dit leidt tot de conclusie, dat de berekening van het pensioen volgens die stelsels niet is aan te merken als eene billijke vergelding van bewezen dienst,

Het stelsel van Wetsontwerp II ondervangt dit bezwaar ten volle. In de beide hierboven gestelde gevallen toch zou het pensioen:

a. indien de betrekking b 10 jaren later ware aanvaard, hebben bedragen f 2391 (dus f 224 minder);

b. indien de betrekking b 7 jaren langer ware vervuld, hebben bedragen f 2713 (dus f 98 meer).

Sluiten