Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met gezonde gestellen in aanmerking komen, terwijl niette^ min eene statistiek — die niet volledig is, omdat de organisatie slechts vier jaren bestaat — aantoont, dat vele wagenbestuurders na korten diensttijd worden afgekeurd. Spreker deelt mede, dat aan de organisatie bekend is, dat op een personeel van 600 man in 8 jaar tij d 142 gevallen van afkeuring zijn voorgekomen, waaronder: 2 na 1 jaar dienst, 12 na 2 jaar, 15 na 3 jaar, 10 na 4 jaar, 18 na 5 jaar, 15 na 6 jaar, 7 na 7 jaar, 12 na 8 jaar, 9 na 9 jaar, 11 na 10 jaar, 2 na 11 jaar, 6 na 12 jaar, 3 na 13 jaar en 1 na 14 jaar, terwijl van de 19 andere gevallen het aantal dienstjaren onbekend is.

Eene volkomen nauwkeurige statistiek kan spreker verschaffen over het tijdvak van September 1916 tot September 1917: op een personeel van 600 man, werden in dat tijdvak 28 ambtenaren ongeschikt verklaard voor de verdere waarneming der betrekking, van welke personen de leeftijd varieerde van 30—49 jaar. Van die 28 afgekeurden telde 1 ambtenaar 2 dienstjaren, 2 ambtenaren 3, 4 ambtenaren 4, 2 ambtenaren 5, 1 ambtenaar 6, 2 ambtenaren 7, 3 ambtenaren 8, 3 ambtenaren 9, 5 ambtenaren 10, 1 ambtenaar 11 én 4 ambtenaren 12 dienstjaren.

Gezien deze statistieken, zou spreker er gaarne op willen aandringen, dat de wagenbestuurders pensioengerechtigd zullen worden op een leeftijd van ten hoogste 55 jaren en dat het pensioen zal worden bepaald op een bedrag gelijk aan 3L van de laatst genoten hoogste bezoldiging, omdat eene besparing op de genoten loonen niet mogelijk is. Spreker deelt voorts .mede, dat zijne vereeniging gaarne zag bepaald, dat de mogelijkheid werd geopend om na een diensttijd van 25 | jaren vol pensioen te verwerven, omdat de wagenbestuurders gewoonlijk eerst betrekkingen bekleeden in particuliere bedrijven en zoodoende meestal op den leeftijd van 25—35 jaar worden aangesteld. In Amsterdam ken men ook eerst op een leeftijd van 25 tot 35 jaar voor wagenbestuurder in aanmerking_ komen. Voor hen, die ondanks de geringe kans daarop, meer dan 25 dienstjaren weten te behalen, zag spreker gaarne het pensioen met x/25 per dienstjaar verhoogd.

Spreker wil er voorts op wijzen, dat de eisch, dat 10 dienstjaren moeten zijn vervuld om pensioengerechtigd te worden, voor de wagenbestuurders zeer bezwaarlijk ia, omdat ondanks de scherpe keuring, zeer velen vóór dien tijd worden afgekeurd, wenschelijk acht spreker eene/pensioengerechtigheid van den dag af, dat men als actief wagenbestuurder in dienst treedt.

Ten slotte bepleit spreker behoud van het recht op pensioen r>ij een eervol ontslag, aangezien vaak allerlei omstandigheden, buiten den wil van de ambtenaren, tot zulk een ontslag medewerken.

De 2de Secretaris der vereeniging wijst er op, dat niet alleen het aantal invalide wagenbestuurders beneden 10 jaren dienst zeer groot is, doch dat eveneens het getal van hen, •die wegens lichamelijke ongeschiktheid voor de verdere uitoefening van de functie van wagenbestuurder worden overgeplaatst, hetzij b.v. als conducteur of technisch werkman, aanzienlijk is; (waardoor bovendien eene vermindering van loon plaats heeft, al zijn er teekenen, die er op wijzen, dat hierin verbetering gebracht zal worden). Deze ambtenaren nu, die nog gedeeltelijk geschikt worden gevonden voor eene andere functie, zullen door de inspannende jaren, die zij als wagenbestuurder achter zich hebben, in hun nieuwen werkkring het volle aantal dienstjaren evenmin kunnen behalen, ómdat hun arbeidskracht te veel is verminderd. Spreker wijst er op, dat bij dè laatste keuring op 80 sollicitanten slechts 1 persoon werd goedgekeurd voor de betrekking van wagenbestuurder ; deze ambtenaren komen derhalve met een zeer gezond lichaam in dienst en worden, na zich eenigen tijd aan de gemeenschap te hebben gegeven, niet een dikwijls zeer gering pensioen ontslagen. In verband hiermede zou spreker's vereeniging gaarne zien, dat bedoelde wagenbestuurders, 'na pensioengerechtigd te zijn geworden, als minimum-pensioen

Sluiten