Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden ontvangen de helft van hun pensioensgrondslag en dat de jaren, als wagenbestuurder doorgebracht, dubbel zouden worden geteld, totdat het maximum of 3/4 van denpensioensgrondslag zou zijn bereikt.

Spreker zou voorts gaarne nog eenige wenschen van zijne vereeniging naar voren brengen.

In de eerste plaats vestigt hij er de aandacht op, dat de Wagenbestuurders, hoewel uit den aard hunner betrekking behoorende tot de ambtenaren, die recht hebben op een vervroegd ouderdomspensioen, daaraan nog niet zijn toegevoegd, ofschoon dit toch zeer zeker het geval behoort te zijn, gezien o.a. de voorafgaande scherpe keuring, het blootgesteld zijn aan alle weersgesteldheid, het voortdurend arbeiden in dezelfde staande houding, .waardoor zich zeer vele gevallen voordoen van platvoeten en spataderen, ten gevolge waarvan de wagenbestuurders ongeschikt voor hun werk worden verklaard en worden afgekeurd, de verantwoordelijke en zenuwachtige werkkring, terwij 1 de statistiek aanwijst, dat het percentage der op 65-jarigen leeftijd nog in" leven, zijnde wagenbestuurders voortdurend dalende is. Dit laatste blijkt ook uit het aantal uitzendingen door de vereeniging W(illen) i(s) K(unnen) naar de gezondsheidskolonie voor pensioengerechtigde ambtenaren. Spreker zou voorts gaarne de woorden in de wet ,,in en door den dienst" zien vervangen door ,,in den dienst", omdat het meestal zoo moeilijk is aan te toonen, dat eene ziekte in en door den dienst is ontstaan, al bestaat de overtuiging. Vooral komt dit voor bij de wagenbestuurders, bij wie zich vaak na weken of maanden ziekten openbaren, die haar oorzaak vinden in aan- of overrijdingen,, die hebben plaats gehad.

Ten slotte bepleit .spreker de vrijstelling van premiestorting voor het weduwen- en-weezenfonds voor gepensionneerde ambtenaren en de vooruitbetaling over den termijn van één maand der pensioenen, waarop de ambtenaar recht heeft.

Het Bestuur dezer Vereeniging heeft nader verklaard, met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter.

Sluiten