Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de laatste 60 maanden gemiddeld per jaar tot pensioensgrondslag heeft gestrekt. Spreker meent, dat op deze wijze geene overeenstemming wordt bereikt met de waarde,,, die de belanghebbende voor de gemeenschap had; het pensioen behoort z. i. te worden berekend naar de jaarwedde, die over de laatste 12 maanden, aan het ontslag voorafgegaan; tot grondslag heeft gediend. Spreker wijst er op, dat in de gemeentelijke verordeningen vaak gunstige bepalingen in dezen zin worden aangetroffen, waardoor die gemeenten de Rijkspensioenen vaak aanvullen, doch dit is natuurlijk in de meeste gemeenten niet het geval.

Ten slotte bepleit spreker de opname van alle vaste emolumenten, die door den ambtenaar worden genoten, in den pensioensgrondslag.

De 2de spreker, de heer Willeboordse heeft de notulen gelezen van de vergadering der Subcommissie uit de Staatscommissie en de pensioenvereeniging en heeft daaruit den indruk gekregen, dat door die vereeniging uitsluitend de belangen der burgerlijke ambtenaren naar voren zijn gebracht, Spreker wijst er voorts op, dat door de pensioenvereeniging is verzocht, bet pensioen te bepalen op 80 pet. van het laatst genoten salaris, doch dat zijne organisatie, uit practische overwegingen, zooals de beer Boltrop reeds heeft verklaard, 3j.L vraagt van de laatste wedde, omdat zij dit percentage het meest bereikbaar acht. Spreker wil verder in de bijzondere aandacht der commissie aanbevelen die ambtenaren, die op 55-jarigen leeftijd récht hebben op pensioen. Dat recht is hun toegekend, omdat zij geacht worden op 55-jarigen leeftijd voor hun werk niet meer geschikt te zijn, doch men geve aan die ambtenaren dan' ook hoogere pensioenen; thans is die 55-jarige leeftijd vaak een schrikbeeld voor de belanghebbenden.

In de vierde plaats wijst spreker er op, dat sommige categorieën van gemeenteambtenaren op anderen voet worden gepensionneerd dan burgerlijke ambtenaren, die in denzelfden tak van dienst werkzaam zijn. Een deurwaarder bij de Rijksbelastingen b.v. beeft op 55-jarigen leeftijd recht op pensioen, een deurwaarder bij de gemeentelijke belastingen niet, ofschoon de werkzaamheden volkomen dezelfde zijn ; dat is onbillijk! Een dergelijke onbillijkheid doet zich voor bij het geldig maken van bewezen zij delingsche diensten, de deurwaarders b.v. bij de directe belastingen kunnen hunne zij delingsche diensten inkoopen, die bij de gemeentelijke belastingen kunnen dat niet. Beide categorieën van ambtenaren zijn voortgekomen uit dezelfde groep personen, uit de klerken nl. bij de Rijksbelastingen.

Spreker heeft thans in de dagbladen gelezen, dat een wetsontwerp betreffende de zij delingsche diensten de Kamer zal bereiken; door burgerlijke ambtenaren zullen dan zij delingsche gemeentediensten kunnen worden ingekocht. Spreker zou gaarne zien, dat dan ook het! omgekeerde mogelijk werd gemaakt en dat de gemeenteambtenaren in de gelegenheid werden gesteld hunne zij delingsche Rijksdiensten in te koopen.

Ten slotte meent spreker nog de aandacht te moeten vestigen, op eene vaak verschillende opvatting van het begrip „tijdelijke dienst", waardoor die diensten — al naarmate de benaming van proeftijd, lossen dienst, enz, — is gegeven, nu eens wel, dan weer niet als pensioengeldigen dienst worden beschouwd. Het wordt noodzakelijk geacht, dat t. o. dezer materie eenheid wordt gebracht in de te ontwerpen wet.

Voorts heeft de directeur der bank van leening te Rotterdam spreker's aandacht er op gevestigd, dat de ambtenaren, bij die instelling werkzaam, geene gemeenteambtenaren zijn in den zin der wet. Bedoelde ambtenaren genieten wel een salaris, vastgesteld bij geni. verordening, doch de gelden daarvoor worden gevonden uit een, voor den Bank van Leening, afzonderlijk gevormd fonds.

De derde afgevaardigde der organisatie, de heer van der Sluts adviseert tot het invoeren in de wet van een nieuw instituut, de z,g. gevarenklasse, omvattende die amb-

Sluiten