Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de derde plaats betoogt Dr. v. d. Zande de wenschelijkheid, dat pensioen zal kunnen verworven worden, onafhankelijk van den duur van den diensttijd, al zal natuurlijk het bedrag van het pensioen daarvan afhankelijk moeten zijn. Spreker acht dit niet alleen een belang voor den ambtenaar, doch ook voor den Staat. Na eene opmerking van den Voorzitter, dat het Staatsbelang toch niet kan eischen, dat geroutineerde ambtenaren op jeugdigen leeftijd met pensioen den dienst verlaten, geeft Dr. v. d. Zande toe, dat men iedere zaak van twee kanten kan beschouwen, doch spreker meent, dat ,het, geval, zooals door den voorzitter bedoeld, zich in de praktijk niet vaak zal voordoen; veeleer zullen ingeval de door hem bedoelde mogelijkheid bestaat, die personen den dienst verlaten, wier werkkracht niet groot meer is.

De heer Snoeck Henkemans deelt mede, dat de zaak, welke door Dr. v. d. Zande wordt voorgestaan, reeds in de volledige vergadering der Staatscommissie ter sprake gekomen is. Vele leden meenden toen, dat eene regeling, als door Dr. v. d. Zande wordt gewenscht, in de praktijk blijken zou niet in het belang van den ambtenaar te zijn.

In de vierde plaats zou Dr. v. n. Zande gaarne de mogelijkheid heropend zien tot inkoop van vroeger bewezen tijdelijke diensten. De Voorzitter, doet opmerken, dat in 1901 reeds een nieuwe termijn werd vastgesteld met gunstiger bepalingen, dan in de wet van 1898 voorkwamen; de termijn is dus reeds eenmaal verlengd. Spreker betwijfelt, of er nog vele onwetenden zullen zijn, die van de geboden'gelegenheid geen gebruik hebben gemaakt, omdat destijds aan de bepalingen buitengewoon groote bekendheid werd gegeven. Het meerendeel der ambtenaren, die van de geboden gelegenheid geen gebruik maakten, zullen dit, naar sprekers meening-, met opzet niet hebben gedaan.

De heer v. d. Zande meent ,dat het stellen van een uitersten termijn alleen als maatregel van orde zal bedoeld zijn en hij gelooft, dat geen enkel Staatsbelang zich er tegen verzet, om de gelegenheid tot inkoop opnieuw open te stellen. Spreker weet geslist, dat er ambtenaren zijn, die van de bepalingen zich destijds niet op de hoogte hebben gesteld; hij verkeert b.v. zelf in dit geval! Het stellen van een fatalen termijn acht spreker niet gemotiveerd; hij begrijpt, dat de belanghebbenden de verhoogde kosten zouden moeten betalen.

Requestrant heeft later verklaard, met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

Sluiten