Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollandsche wateren) en dat met betrekking1 tot de visscherij\, slechts 8 ambtenaren zijn aangewezen voor de inspectie van circa 1200 visschersvaartuigen. Spreker verzoekt de vaststelling van een vroegeren leeftijdsgrens speciaal voor het lagere personeel, voor hen, die feitelijk het inspectiewerk doen, de experten dus, voor de controleerende ambtenaren is de zaak niet zoo dringend, ofschoon wel gewenscbt. Door de ambtenaren i§ gevraagd de leeftijdsgrens op 55 jaar te bepalen en spreker brengt die wensch gaarne over.

De Voobzitter, de heer Von Weileb. wijst op eene te verwachten uitbreiding van dit ambtenarencorps.

De beer Mijlleb, meent, dat dit aan de kwestie weinig zal veranderen, omdat de aard van het werk zoo zwaar is. Spreker brengt voorts een woord van dank voor de geboden gelegenheid tot mondelinge toelichting.

De gehoorde persoon heeft later verklaard met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter

12

Sluiten