Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon geven in de richting van zulk een provinciale regeling, die haar grondslag wellicht in de wet zou kunnen hebben. ZoU echter geen provinciale regeling tot stand kunnen komen, dan ware ook de opneming in een algemeene Rijkspensionneering de overweging waard. Het is te Verwachten dat vooral een van de provincie uitgaande regeling de sympathie der polderbesturen zal hebben, en dat waarschijnlijk niet zal worden getracht, bepaalde ambtenaren te onttrekken aan de getroffen regeling. De provincie zou wellicht ook een som voor het pensioenfonds moeten bijdragen. Spreker wijst er nog op, dat sommige polders, b.v. Drechterland, reeds een pensioenregeling hebben, waarvoor een omslag wordt geheven.

Op een deswege gedane vraag antwoordt spreker dat in N├│ordholland ook een deel der dijkgraven en heemraden onder de pensioenregeling willen vallen. Hij acht dat niet bevorderlijk voor het welslagen van de beweging. Men zal zeggen: dat zijn eere-ambten, welker dragers feitelijk geen ambtenaren zijn. Maar velen beschouwen zich wel zoo, evenals zij b.v. gemeentesecretaris zijn.

Ten slotte zegt spreker toe, een jaarboekje te zullen zenden met gegevens over de waterschapsambtenaren etc. in NoordHolland. Een algemeene opgaaf voor het geheele land is er, naar hij meent te weten, niet.

Aldus door den gehoorde goedgekeurd.

De Voorzitter,

Sluiten