Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag- worden gebruikt, met o.a. de bezwarende voorwaarde, datdit niet geoorloofd is, indien door belanghebbenden reeds uit anderen boofde pensioen wordt genoten. Spreker meent intusschen, dat te Amsterdam b.v. een regeling bestaat, waardoor ambtenaren, boewei niet door bet gemeentebestuur benoemd, toch' tot de pensioengerechtigde ambtenaren behooren. / ,

De beer Tra Kranen wijst er op, dat deze personen dan pensioen ontvangen uit het gemeentelijk pensioenfonds. Om als gemeenteambtenaar aangemerkt te worden zal noodig zijn, dat de benoeming door het gemeentebestuur geschiedt en dat de traktementen kunnen worden geacht uit de gemeentekas te worden gekweten.

Na een woord van dank door den heer Doorn wordt de bijeenkomst gesloten. -.aS§H

De gehoorde beeft nader verklaard met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

Sluiten