Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Professor Burger, zegt, dat dan de gemeente ongetwijfeld de geheele inrichting zal overnemen, hetgeen niet in het voordeel van dit soort van onderwijs zal zijn. Een regeling, als door den Voorzitter bedoeld, is reeds daarom onuitvoerbaar, daar de gemeente-subsidie bij lange niet zoo groot is als het gezamenlijk bedrag der jaarwedden van het personeel. Spreker begrijpt niet, dat men eene instelling, die door de autoriteiten wordt geapprecieerd, die zeer nuttig werkt in handen van particulieren, niet op eene andere wijze kan te hulp komen. Waarom kan de stelregel, dat eerst eene wettelijke regeling moet bestaan, niet verlaten worden? Spreker meent voorts, dat de instelling- feitelijk buiten het vakonderwijs staat, de onderwijzers moeten allen in het bezit der gewone vereischte acten van het L. O. zijn. Laat de Staat, die zich aan dit soort van onderwijs weinig gelegen laat liggen, het apprecieeren, dat particulieren zorgen dat dit onderwijs op de hoogte van z'n tijd is. Spreker meent, dat met eenigen goeden wil, voor de pensioenkwestie, die overwegend is, in de wet wel eene formule kan worden opgenomen.

De heer Tra Kranen wijst op de moeilijkheid voor den Staat, om allerlei particulieren te pensionneeren, men nadert op die wijze sterk tot het Staatspensioen.

Professor Burger meent, dat b.v. eene regeling zou kunnen worden getroffen, waardoor de onderwijzers bij het doofstommenonderricht b.v. bij K. B. tot-Rijksambtenaren werden verklaard. Op eene regeling van het doofstommenonderwijs bij de wet heeft spreker totaal geen hoop. Voor het onderwijs zelf zou het pernicieus zijn, als dit uit de handen van particulieren naar de Gemeente overging.

De Voorzitter kan niets anders toezeggen, dan dat bij in de volledige Staatscommissie de aandacht vestigen zal op het groote belang, dat verbonden is aan een recht op pensionneering voor de besproken categorie van onderwijzers. Wellicht zal de Staatscommissie in haar rapport de Regeering op deze dringende zaak kunnen wijzen.

De bijeenkomst wordt hierna gesloten.

Het bestuur der Vereeniging heeft nader verklaard, met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

Sluiten