Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergoeding"! Bovendien is in dezen oorlogstijd gebleken, dat er millioenen genoeg te vinden zijn; indien ze voor „oorlog" zijn te verkrijgen, moet 'dat ook maar bet geval zijn voor de ambtenaren en hunne weduwen en weezen.

Het Comité zou voorts gaarne zien, dat de pensioenen der weduwen werden bepaald op minstens \ van bet laatst genoten tractement, terwijl een Zelfde evenredige verhooging der weezenpensioenen wordt gewenscht; eveneens voor die kinderen, welke zonder vader e*n moeder achterblijven.

Spreker vraagt ten slotte of de behandeling der nieuwe wet spoedig aan de orde komen zal.

De beer Mulder antwoordt hierop, dat dit een zaak betreft, die de Regeering aangaat. De Staatscommissie kan uitsluitend een voorstel doen en een rapport indienen, waarmede zooveel mogelijk spoed wordt gemaakt. Dit rapport zal ter zijner tijd worden gepubliceerd.

De heer Noobdhoff zou ook gaarne eenige wenschen ter sprake brengen. In de eerste plaats bepleit sprekér uitbreiding der z.g. gevarenklasse, waarbij ca. wordt gewezen op het trampersoneel en andere ambtenaren bij gevaarlijke bedrijven. Ook is opname gewenscht van het verplegend personeel bij publiekrechtelijke lichamen. Daarbij wijst spreker er op, dat speciaal in 't academisch ziekenhuis te Groningen de pensioenvoorwaarden voor de pleegzusters vreemdsoortig zijn gereg'eld. Aldaar worden aan de zusters pensioenboekjes verstrekt, welke door eene maatschappij worden uitgereikt, terwijl dat boekje, bij vertrek der zuster, vervalt. Spreker beveelt de Commissie aan, om zich op de hoogte te stellen van de pensioenvoorwaarden voor het personeel bij zoodanige inrichtingen, die door het Rijk, Provinciën of Gemeenten worden gesubsidieerd of onder controle daarvan staan.

In de derde plaats acht spreker het zeer onbillijk, dat, indien-men na eenige jaren in overheidsdienst te hebben doorgebracht en daarna dien dienst verlaat, de gedane stortingen niet terugbetaald worden; op die wij ze wordt het personeel aan het Rijk op minder moreele manier gebonden. Spreker acht daze wijze van handelen een klemmend motief om te geraken tot premievrij pensioen.

Vervolgens meent spreker, dat het een dringende éisch is,dat aan de ambtenaren vertegenwoordiging wordt verleend bij het beheer van het fonds; zij moeten er thans wel voor betalen, doch missen alle medezeggingsschap.

In de vijfde plaats wil spreker de aandacht vestigen op eene bepaalde categorie van ambtenaren, nl. die der gemeentevroedvrcuwen. Waar het vaststaat, dat de productie dezer ambtenaressen daalt, naarmate zij ouder worden en zij vaak per accouchement worden betaald en derhalve op lateren leeftijd in salaris achteruitgaan, wordt dit bij de tegenwoordige wijze van pensioenberekening nog eens teruggevonden in de lagere pensioenen. De directeur van het arbeidsbureau te Amsterdam bleek het volkomen met spreker eens te zijn, dat hierop de aandacht der Staatscommissie moest worden gevestigd, en de toestand is inderdaad niet billijk.

Als zesde wensch bespreekt de heer Noordhoff de jaarverslagen van het pensioenfonds. Spreker meent, dat deze meer dienstbaar aan bet publiek behooren te worden gemaakt, omdat het niet mogejijk is, om daarin na te gaan, hoeveel de gemiddelde salarissen der ambtenaren bedragen, speciaal die van de lagere klassen. Spreker zou eene uitgebreide onderverdeeling wenschen van de hoofdgroepen, ten einde tot nadere loongegevens te kunnen geraken.

Ten slotte bepleit spreker de wenschelijkheid, om in de nieuwe pensioenwet eene bepaling op te nemen, waardoor het verleenen van een toeslag op de pensioenen mogelijk wordt gemaakt. De ambtenaren, die lang het Rijk hebben gediend en daaraan hunne beste krachten hebben gegeven, hebben op zoo'n toeslag in deze moeilijke omstandigheden recht.

Spreker vraagt daarna, of het de bedoeling der Staatscommissie is, om vóór het uitbrengen van het rapport aan de Regeering, nog eens overleg te plegen met afgevaardigden

Sluiten