Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwd heeft. Evenzoo vraagt spreker de aandacht der Commissie voor de werklieden bij de genie-inrichtingen, die steeds van patroon (den aannemer) veranderen, maar toch voortdurend in die inrichtingen werkzaam blijven.

Ten opzichte der weduwen- en weezenpensioenen sluit spreker zich aan bij de heeren van Hinte en Noordhoff, alleen vraagt spreker ook dezelfde verbeterde bepalingen voor de weduwen en weezen der werklieden. Spreker dringt voorts aan op pensionneering zonder premiebetaling. De Staatscommissie voor de Rijks werklieden heeft reeds een stap in de goede richting gedaan door voor te stellen, om de bijdragen te verlagen tot 3 pet.; dat is reeds een vooruitgang.

Ten slotte acht oor spreker zeer gewenscht om nader overleg te plegen met - de ambtenaarsorganisaties, alvorens het rapport door de Commissie bij de Regeering wordt ingediend. Moeilijkheden en critiek kunnen dan grootendeels worden voorkomen.

De heer Noordhoff zou niet gaarne zien, dat de Commissie uit enkele woorden van den heer Tiepen zou afleiden, dat het Comité desnoods tevreden zou zijn met eene premier betaling van 3 pet. Spreker blijft met kracht den wensch om pensioen zonder bijdragen handhaven; indien de Commissie voorstellen doet, waarin eene heffing van bijdragen gehandhaafd blijft, dan zal zij het Comité tegen zich vinden.

De heer van Hinte gaat volkomen accoord met den heer Noordhoff. Het is juist een der bezwaren van het Comité geweest tegen de wenschen door de pensioenvereeniging geuit, dat door die organisatie naast premievrij pensioen subsidiair verlaging van bijdragen werd verzocht.

De beer Tra Kranen vraagt, of het inderdaad juist is, dat daling van loon op hoogeren leeftijd veelvuldig voorkomt, althans eene daling van eenige beteekenis.

De afgevaardigden van het Comité bevestigen dit en wij zen o.a. op stokers bij gasfabrieken, waarbij het verschil in weekloon soms f 4 a f 5 bedraagt, op arbeiders die volgens stukloon werken, op schilders in Rijks- en gemeentedienst, enz.

Na een woord van dank voor de geboden gelegenheid om hunne wenschen nader kenbaar te maken door genoemde afgevaardigden, wordt de bijeenkomst gesloten.

Het Bestuur heeft nader verklaard met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

Sluiten