Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden tegemoet gekomen indien liet percentage waarnaar de pensioenen worden berekend, wordt verhoogd.

In de derde plaats wijst mej. Dalhuisen er op, dat het aan de Vereeniging van Leeraren onbillijk voorkomt als men wegens invaliditeit, buiten den dienst ontstaan, slechts na 10-jarig-en dienst pensioen kan krijgen. Spreekster meent, dat na keuring van den ambtenaar bij z'n in dienst treden feitelijk iedere termijn behoort te vervallen, omdat door de keuring de verantwoordelijkheid op de Overheid is overgegaan, doch dat, indien de Commissie zou meenen toch eenige termijn te moeten stellen', een termijn van 3 jaren de uiterste grens zal moeten zijn, omdat in dien tijd eene ziekte, die zich bij de aanstelling nog niet openbaarde, toch wel zal zijn te herkennen.

Overgelegd wordt een afdruk van het adres van 14 December 1915.

De derde afgevaardigde der vereeniging, de heer Boerma, ontwikkelt nog drie wenschen:

"1°. dat tijdelijke jaren door leeraren aan gemeentelijke Hoogere Burgerscholen, onverplichte gymnasia en gemeentelijke middelbare scholen voor meisjes vóór 1 Januari 190.6 bewezen, bij de pensioensberekening zullen medetellen; in verband 'waarmede spreker de afschaffing van artikel 14 / der Burgerlijke Pensioenwet bepleit, omdat z.i. artikel 14 a dier wet voldoende voorziening treft; een en ander wordt door spreker nader uiteengezet;

2°. dat bij wetswijziging of gewijzigde interpretatie niet formeel aan andere wetsbepalingen zal worden vastgehouden. Spreker wijst er op, dat b.v. weduwen van onderwijzers van Rijksnormaallessen sedert 1909 recht hebben op pensioen, teruggaande tot 1 Juli 1881. Indien echter zoo'n onderwijzer meer dan 5 jaren vóór 1909 is overleden, kan de weduwe, volgens de tegenwoordige wetsbepaling, geen pensioen aanvragen ;

3°. geen dubbele storting voor pensioen over denzelfden diensttijd. Spreker wijst er op, dat de dubbele storting volgens de tegenwoordige wetstoepassing vaak wordt gevraagd. (Onderwijzer bijz. L. O.-leeraar M. O.)

Nadat de heer.. Snijders dank heeft betuigd voor de gelegenheid aan' zijn vereeniging geboden tot nadere toelichting der wenschen, wordt de bijeenkomst gesloten.

Het Bestuur der Vereeniging heeft nader verklaard met deze notulen accoord te gaan.

De Voozitter,

Sluiten