Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Brief van het Bestuur der A. V. R. O. S. aan den Gouverneur der O. K. v. S. ddo. 31 Maart 1919.

Maatregelen in verband met de voorgenomen afschaffing der Poenale Sanctie.

I. Inleiding . . , ■ • blz. 5

II. Vergelijking tusschen Oostersche en Westersche arbeiders „ 9

III. A. Overzicht van de Geschiedenis — „15

B. voordeden van — » 19

C. bezwaren tegen het P. S. stelsel . . „ 20

IV. *) Verschillende denkbeelden en voorstellen betreffende maatregelen in verband met de afschaffing der P. S. „ 23

1. Nota van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie van Juni 1918 „23

2. Het ontwerp vrije-arbeids-ordonnantie van denzelfden .Resumé en eritiek „28

3. Het ontwerp „Wijziging der bestaande K. O."

van den Gouverneur der O. K. v. S . „ 31 Resumé en eritiek 32

4. Regeling der Straits-Settlements en der Federated Malay States „Labour-Code 1912" — brochure

van den heer J. W. Gallagher . . . „ 35

5. Het ontwerp „Banjoewangi-regeling'' . . „ 40

V. Een regeling op Civielrechtelijken grondslag . „ 41

Tavanenkolonies . . • . . „ 41

Nederzettingen van arbeiders „41

Voorbeelden van arbeids-regelingen in Nederland Werkliedenreglement der Gemeente Amsterdam Proeve van een ontwerp-arbeidswet voor de O. K. v. S ,.48

*) Van hoofdstuk IV is het opschrift abusievelijk met eene andere letter en op een andere plaats dan de titels der overige hoofdstukken gedrukt.

Sluiten