Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud van dit ontwerp

lo. zuiver civielrechtelijke regeling der arbeidsovereenkomst n 48

2o. bepalingen van publiekrechtelijken aard overgenomen uit de bestaande koelie-ordonnantie en aangevuld met nieuwe bepalingen betreffende dwang tot geneeskundige behandeling blz. 48

3o. bepalingen van publlekrechtelijken aard, houdende erkenning en sanctie eener organisatie die werkgever en arbeider omvat: ^ . . „ 50 V. Organisatie ...» 52

A. Leden der organisatie . . . • • „52

B. De Immigratie gemonopoliseerd in eigenwerving, een element dezer organisatie . „ 53

C. Een onderling verzekeringsfonds tegen schade van den individueelen werkgever als gevolg van onrechtmatige contractbreuk van den arbeider. Het Algemeen Delisch Arbeids

Bureau n 55

D. Het Arbeidsfonds, tevens repatrieerings en pensioenfonds voor de arbeiders . . „ 60

E. Speciale rechtspraak in arbeidszaken, als element der organisatie » 61

F. De kosten der organisatie ...» 61

VII. Overgang van de oude op de nieuwe regeling .

Aanhangsel

Proeve van een Ontwerp-Ordonnantie ter vervanging der K. O. Stbl. 1915 No. 421 en van Stbl. 1911 No. 540 .

62

Sluiten